Acte necesare și formulare
| Alocații și Indemnizații Copii | Indemnizații pentru copii

Indemnizații pentru copii:conform OUG 111/2010, modificata prin Legea 66/19.04.2016 și HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor modificată prin HG 449/2016 SI ORDIN DE MINISTRU 1099/2016 PRIVIND INSTRUCTIUNILE DE APLICARE, Anexă Ordin 1099/2016,

1. ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016
- Cerere tip;
- Adeverință tip - completată de angajator în original;
- Copie după cererea depusă la angajator aprobată și ștampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creșterea copilului+decizia de suspendare a contractului de muncăîn original (sau decizie de încetare a contractului de munca copie + original însoțită de declarația pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri )
-alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul.
- Buletine de identitate(mama și tata) - copie+original;
- Certificatele de naștere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum și ale celorlalți copii aflați în întreținere - în copie și original;
- Livret de familie (după caz) copie +original;
- certificatul de casatorie - copie + original;
- alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
- in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.
- extrasul de cont -în cazul în care doriți ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverință de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac).
- Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită îndemnizația de creștere și îngrijire a copilului, este necesară și adeverința de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizația de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declarație pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizația de maternitate )
Condiții: domiciliul stabil sau reședința in municipiul Timișoara și să fi realizat venituri 12 luni anterior datei nașterii copilului in ultimii 2 ani.
Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naștere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizația de maternitate adică (concediul pre+post natal).

NOTĂ:
Persoanele îndreptățite care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obțin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,
ART. 12(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid,b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

2. ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE CONFORM OUG 111/2010, modificata prin L66/2016:
- Cerere tip;
- Adeverința tip completată de angajator;
- Dovada de la angajator că realizeaza venituri  și în prezent începând cu data de...;
- alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul
- Buletine identitate( mama și tata ) copie+original;
- Certificatele de  naștere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum și ale celorlalți copii aflați în întreținere în copie+original;
- Livret de familie (după caz) copie +original;
- certificatul de casatorie- copie+original;
- alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
- in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.
- extras cont -În cazul în care doriți ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverință de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac)
- Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită stimulentului de insertie, este necesară și adeverința de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizația de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declarație pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizația de maternitate )
Condiții: domiciliul stabil sau reședința in municipiul Timișoara și să fi lucrat 12 luni anterior datei nașterii copilului in ultimii 2 ani.
Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naștere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizația de maternitate adică (concediu pre+post natal).

NOTĂ:
Persoanele îndreptățite care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obțin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,   ART. 12

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.
 
3. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/ 2010 PENTRU  P.F.A, modificata prin L66/2016:
- Cerere tip;
- Adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizația de maternitatea (sarcina + lăuzie) sau declarație pe proprie răspundere ca nu a beneficiat de indemnizația de maternitate;
- Buletinele de identitate (mama  și tata)  copie+original;
- Certificatele de naștere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum si ale celorlalți copii aflați în întreținere în copie+original;
- Livret de familie (după caz) copie +original;
- certificatul de casatorie - copie+original;
- in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.
- alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore;-ducă este cazul.
- Adeverințe de la Administrația Finanțelor Publice TIMIS- din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nașterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plății anticipate a impozitului;
- Decizii de impunere de la Administrația Finanțelor Publice  pentru ultimii 2 ani fiscali anteriori nașterii copilului  din care sa rezulte data începerii activitații,
- Declaratiile 200,220,pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
- Decizia de suspendare sau  încetare a activității, declaratia 070,  de la Administrația  Finanțelor Publice Timis;
- Extrasul de  cont -în cazul în care doriți ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverința de cont de la Bancă.
- Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită îndemnizația de creștere și îngrijire a copilului, este necesară și adeverința de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizația de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declarație pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizația de maternitate )
Condiții: domiciliul stabil sau reședința in municipiul Timișoara și să fi realizat venituri 12 luni anterior datei nașterii copilului in ultimii 2 ani

Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naștere  sau maxim sarcina + lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizația de maternitate adică (concediu pre+post natal
).

NOTĂ:
Persoanele îndreptățite care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obțin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,   ART. 12

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

4. CERERE DE TRECERE DIN INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE SI ÎNGRIJIRE COPIL ÎN STIMULENTUL DE INSERȚIE CONFORM  OUG 111/2010, modificată prin HG 57/2012: modificată prin legea 66/2016
- Cerere de încetare a plății indemnizației  începând cu data de…..; de la AJPIS-Timis
- Adeverința de reluare a  activității de la angajator - original  sau decizie de incetarea suspendarii, sau copie contract munca conform cu originalul.
- Carte  de identitate   mama - copie
- Certificatul de  naștere  al copilului pentru care se solicită drepturile-copie
- Declarația tatălui, pe propria răspundere, din care să rezulte  dacă solicită sau nu concediul propriu de cel putin o lună.

Actele se depun la AGENȚIA JUDEȚEANA DE PLAȚI SI INSPECȚIE SOCIALA TIMIȘ,  STR.MERCY 2,
tel.0256432779  sau 0256430820, program luni 08.30-14.30, marti 08.30-14.30, miercuri 08.30-14.30, joi 08.30-18.30, vineri 08.30-12.00, în termen de 15 zile lucrătoare de la reluarea activitații.

NOTĂ:
Persoanele îndreptățite care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 modificată prin  L66/2016 si  obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului se prelungește astfel: până la împlinirea de către copil a vârstei de 3ani si până la împlinirea vârstei de 4 ani în cazul copilului cu handicap.
 

5. CERERE DE TRECERE DIN STIMULENTUL DE INSERTIE ÎN INDEMNIZAȚIA DE CRESTERE ȘI ÎNGRIJIRE COPIL PANA LA UN AN CONFORM OUG 111/2010, modificata prin LEGEA66/2016:

- Cerere de încetarea plății stimulentului de inserție  începând cu data de…(scrisă de mână)
- Decizie de suspendare a activității de la angajator;
- Cărțile  de identitate  ale părinților – copie+original;
- Certificatele de naștere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum și ale celorlalți copii aflați în întreținere, în copie+original;
- certificat de căsătorie-copie+original

În cazul în care doriți ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverință de cont de la banca titularului (Banc Post, ING, BCR, BRD, Unicredit Tiriac, Transilvania, Otp Bank, Alpha Bank, Procredit Bank, Italo-romena).

Actele se depun la  AGENTIA JUDETEANA DE PLATI SI INSPECTIE SOCIALA TIMIS, STR.MERCY 2, sau la Primăria de domiciliu sau reședința a titularului in termen de 15 de zile lucrătoare  de la suspendarea  activității.
 

Conform OUG 111/2010,   ART. 12
(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

6. ACTELE NECESARE  PT OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI  PT CRESTEREA COPILULUI DE LA 2- 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP ANI CONF. OUG 111/2010, modificată cu LEGEA 66/2016

Cerere  către AJPIS TIMIS prin care  se solicită prelungirea plații indemnizației  până la 3 ani;
Cărți de identitate (mama si  tata ) - copie + original;
Certificat de naștere copil - copie + original;
- certificat căsatorie-copie+original
Certificat handicap  pentru copil - copie + original;
- decizia de suspendare a  contractului de muncă până la 3 ani conform certificatului de handicap;
- Dosar plic.
 
În cazul în care doriți ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverința de cont de la banca titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac).NOTĂ:
 în cazul în care copilul este incadrat in grad de handicap si există deja  stabilit un drept de concediu si indemnizație lunară  pentru cresterea copilului, se prelungește  perioada de acordare a indemnizației  daca cererea este depusa înainte de încetarea dreptului anterior.


În cazul în care încadrarea in handicap se realizează după împlinirea de catre copil a vârstei de 2 ani si pentru acesta a fost acordat anterior concediu si indemnizație pentru cresterea copilului,se acordă un nou drept de la data încadrarii in grad de handicap, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile de la această dată.

Condiții: domiciliul stabil sau reședința în municipiul Timișoara si să fi lucrat 12 luni anterior datei nașterii copilului în ultimii 2 ani.

Actele se depun la AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLAȚI SI INSPECȚIE SOCIALĂ TIMIȘ, STR.MERCY 2,
tel.0256432779  sau 0256430820.


   

7. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI PT CRESTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010  PT LUNA CELUILALT PARINTE modificata prin legea 66/2016
 
- Cerere tip
- Adeverință tip - Completată de angajator
- COPIE DUPA CEREREA DEPUSA LA ANGAJATOR  APROBATA SI STAMPILATA DE ACESTA PRIVIND INTRAREA IN CONCEDIUL PT CRESTEREA COPILULUI+DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCA IN ORIGINAL (sau decizie de încetare a contractului de munca copie+original însoțită de declarația pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri)
- BULETINE DE IDENTITATE (MAMA  +TATA)- COPIE+ORIGINAL
- CERTIFICATELE DE  NASTERE  ALE COPIILOR PENTRU CARE SE SOLICITA DREPTURILE PRECUM SI ALE CELORLALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE IN COPIE+ORIGINAL
- CERTIFICAT CASATORIE COPIE+ORIGINAL
- IN CAZUL IN CARE PARINTII  SUNT NECASATORITI ESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.2012
- LIVRET DE FAMILIECOPIE+ORIGINAL –dupa caz
- EXTRASUL DE CONT -In cazul in care doriti ca plata sa se faca in cont, trebuie anexat si extrasul de cont sau adeverinta de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac).
- DOSAR PLIC
Conditii :domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Timisoara si sa fi lucrat 12 luni anterior datei nasterii copilului in ultimii 2 ani.
"ACTELE SE DEPUN CU CEL PUTIN 30 DE  ZILE INAINTE DE INTRAREA EFECTIVA IN ACEST CONCEDIU SAU IN SITUATIA IN CARE CEREREA ESTE DEPUSA PESTE ACEST TERMEN ,PERSOANA INDREPTATITA POATE SOLICITA DREPTUL LA INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA CEL TARZIU IN ULTIMA ZI A PERIOADEI CONCEDIULUI APROBAT(conform HG 685/27.08.2015 ART.1) SOLICITAREA CONCEDIULUI  SI INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI SE FACE PANA CEL TARZIU IN ZIUA ANTERIOARA IMPLINIRII DE CATRE COPIL A VARSTEI DE 2 SAU 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP"

Conform OUG 111/2010 ART. 11
 
Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a) cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situația în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

----------
 

8. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI PT CRESTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010 ( PT STUDENTE , ELEVE, ABSOLVENTE FACULTATE, ETC) modificata prin legea 66/2016

- CERERE TIP

- ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT, CARE SA ATESTE FRECVENTAREA CURSURILOR LA  ZI  FARA INTRERUPERE, PANA LA DATA SOLICITARII IN ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI
SAU DIPLOMA DE ABSOLVIRE INSOTITA DE FOIA MATRICOLA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT SUPERIOR  DACA A ABSOLVIT FACULTATEA IN  ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI DACA SE AFLA INTR-UNA DIN  PERIOADELE ASIMILATE
 m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua șansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației Naționale, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor
 - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU REALIZEAZA VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI
- BULETINE DE IDENTITATE (MAMA  +TATA)- COPIE+ORIGINAL
- CERTIFICATELE DE  NASTERE  ALE COPIILOR PENTRU CARE SE SOLICITA DREPTURILE PRECUM SI ALE CELORLALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE IN COPIE+ORIGINAL
- CERTIFICAT CASATORIE COPIE+ORIGINAL
- IN CAZUL IN CARE PARINTII  SUNT NECASATORITI ESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.2012
- LIVRET DE FAMILIE (DUPA CAZ) COPIE +ORIGINAL
- DOSAR
- Extrasul de cont sau adeverinta de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac).
In cazul in care intra in indemnizatie tata trebuie si adeverinta de la angajatorul mamei cu perioada in care a fost platita indemnizatia de maternitate adica concediul prenatal si postnatal sau declaratie pe propria raspundere ca nu a beneficiat de indemnizatia de maternitate).
Conditii: domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Timisoara si sa fi lucrat 12 luni anterior datei nasterii copilului
Actele se depun la primarie in termen de 60 de zile lucratoare ,  dupa terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lauzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile dupa nastere  sau maxim sarcina +lauzie 126 zile ) sau in 60 de zile lucratoare de la nastere in cazul in care mama nu beneficiaza de indemnizatia de maternitate (concediu pre+post natal).


9. ACTELE NECESARE IN CAZUL SUPRAPUNERII A 2 NASTERI CONF OUG 111/2010 modificata prin L66/2016

- CERERE TIP
- CERERE DE MANA CATRE PRIMARIE PRIN CARE SOLICITA PRELUNG PLATII INDEMNIZATIE PT CEL DE-AL DOILEA COPIL 
- CERTIFICATE DE NASTERE  PT  TOTI COPIII –COPIE+ORIGINAL
- CARTI DE IDENTITATE (MAMA SI  TATA )-COPIE + ORIGINAL
- CERTIFICAT CASATORIE-COPIE+ORIGINAL
- ADEVERINTA DE LA AJPS-TIMIS –(STR MERCY 2-PROGRAM LUNI-JOI 09-16), PRIVIND  PERIOADA IN CARE ATI BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE PT CRESTEREA COPILULUI  MAI MARE SAU STIMULENT
- ADEVERINTA TIP + DECIZIA DE SUSPENDARE A  CONTRACTULUI DE MUNCA  PT COPILUL NOU NASCUT in original+ copie dupa cererea aprobata si stampilata de angajator privind intrarea in concediu de crestere si ingrijire copilul nou nascut
- EXTRAS DE CONT  -In cazul in care doriti ca plata sa se faca in cont, trebuie anexat si extrasul de cont sau adeverinta de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit)
- DOSAR PLIC

Pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea pentru indemnizatie de crestere si ingrijire copil insotita de actele aferente  poate fi depusa cu 60 de zile inainte de implinirea varstei de  2 ani sau 3 ani,in cazul copilului cu handicap la Primaria Municipiului Timisoara, dar nu mai tarziu de termenul de 60 de zile lucratoare de la nasterea copilului nou nascut,pentru acesta nemaifiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate (concediul pre + postnatal),la cam12,ghiseul 12,tel.0256408330.În cazul in care se depaseste acest termen, drepturile se vor acorda de la data depunerii cererii fara aplicarea majorarii daca la data depunerii cererii copilul anterior a implinit 2 ani sau 3ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,modificata prin legea 66/2016.ART. 9
(1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 și 6, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.
(4) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țara garantat în plată 1063 lei,pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.Trebuie depusa cerere insotita de copiile certificatelor de nastere a ambilor copii + copie dupa buletinul parintelui beneficiar al indemnizatiei  pana implineste cel mai mare copil varsta de 2 ani, la AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII TIMIS, str.Mercy 2,tel: 0256432779 sau 0256430820, ghiseul,12 tel: 0256408330.

În situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de cel putin doua luni, cuprinsa in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate. ,trebuie anuntata in scris AGENTIA JUDETEANA pt PLATI SI INSPECTIE SOCIALA TIMIS – str. Mercy 2, tel: 0256432779 sau 0256430820 cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

NOTĂ:
Persoanele îndreptățite care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obțin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.
 
10. Acte necesare pt obtinerea indemnizatiei de la 3-7 ani,conf.OUG 111/2010 modificata prin legea 66/2016
- Cerere tip
- Actul de identitate al solicitantului - copie și original;
- Actul de identitate al celuilalt părinte - original și copie;
- certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie și original), hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie și original);
- dovada eliberată de organele competente (Administrația Finanțelor Publice Timis) care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr.   448/2006;
- dovada eliberata de Serviciul pentru protectia persoanelor cu handicap timis-STR. C. Dorobantilor NR.11-TEL 0256 205465  din care sa rezulte ca  parintele care intra in indemnizatie nu este  in acelasi timp si  asistent personal sau primeste indemnizatia de insotitor pt acelasi copil;
- certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006 (copie și original);
- certificat de căsătorie (copie și original);
- Certificat de încadrare în grad de handicap - copil - copie + original;
- Certificat de încadrare în grad de handicap - părinte (acolo unde este cazul) - copie + original;
- Decizie de suspendare a contractului de munca sau adeverință eliberată de către angajatorul solicitantului, din care să reiasă ca acesta are contractul de muncă suspendat, aflându-se în concediu pentru creșterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani; (in original)
- dosar plic din carton
 
IN CAZUL IN CARE PARINTII SUNT NECASATORITIESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.201
Actele se depun la primaria de domiciliu sau resedinta in termen de 60 de zile de la data la care expira indemnizatia pentru cresterea copilului acordata anterior.
 
Plata alocațiilor, indemnizațiilor și stimulentelor precum și soluționarea cererilor este efectuată de către AGENȚIA JUDETEANA PENTRU PLAȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ TIMIȘ.
Biroul Alocații și Indemnizații din cadrul Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii , cam.12,ghiseul 12-13,Primaria Municipiului Timisoara, are atribuții de primire, înregistrare, verificare și transmitere spre soluționare AGENȚIEI JUDETEANE PENTRU PLAȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ TIMIȘ a cererilor și documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 MODIFICATA PRIN LEGEA 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliați pe raza municipiului Timisoara.

Sesizările ce au ca obiect  calculul și plata drepturilor la indemnizație creștere copil, alocație de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserție, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timisoara, sunt de competența Agenției Judeteane pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș,str.Mercy 2,telefon 0256432779 sau 0256430820, program luni, marți, miercuri 08.00-16.30, joi 08.00-18.30,vineri 08.00-14.00.


11. Acte necesare pentru indemnizatie cu program redus de lucru (4 ore/zi) pentru parinti care se ocupa  efectiv de ingrijirea copilului  cu handicap pana la implinirea varstei de 18 ani

- Cerere tip
- Adeverință tip - completată de angajator în original;
- Adeveriță eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru
- Declarația pe propria răspundere a persoanei indreptățite din care să rezulte că se ocupă de creșterea si ingrijirea copilului si locuiește impreuna cu copilul, precum si că acesta nu este dat in plasament si nu este incredințat unei alte persoane sau organism privat autorizat sau serviciu public.
- Declarația pe propria răspundere  a celuilalt părinte ca nu beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului si nici de stimulentul de inserție pentru copil.
- Buletine de identitate (mama și tata)- copie+original;
- Certificatele de naștere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum și ale celorlalți copii aflați în întreținere - în copie și original;
- Livret de familie (după caz) copie +original;
- certificatul de casatorie - copie+original;
- certificatul de  incadrare in grad de handicap (copie + original)
- extrasul de cont -în cazul în care doriți ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverință de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Țiriac).
- Dosar plic

NOTĂ
 
  • Obligațiile beneficiarilor de indemnizația lunară pentru creșterea copiilor de a comunica, în scris, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit orice modificare cu privire la orice situație  de natură  să determine încetarea sau suspendarea plații drepturilor.
 
Astfel, este necesar sa se comunice :
 
-Realizarea altor venituri decat cele declarate la depunerea cererii
-Modificarea reprezentantului legal al copilului
-Decesul copilului sau titularului cererii
-Decăderea din drepturilor părintești
-Îndepartarea, de la exercitarea tutelei, conform legii
-Neîndeplinerea condițiilor prevăzute de lege în vederea incredințării spre adopție
-Neîndeplinerea condițiilor prevazute de lege în vederea menținerii masurii de plasament
-Executarea unei pedepse privative de libertate sau dupa caz arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile
-Abandonarea sau internarea copilului intr-o institutie de ocrotire publică sau privată
-Pierderea sau renunțarea la cetațenia româna sau la situația de apatrid
-Faptul că nu mai locuiește in România împreuna cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de creșterea si ingrijirea acestuia/acestora.
 
Nerespectarea de catre titularii indemnizației lunare pentru creșterea copiilor a obligațiilor menționate mai sus constitue contravenție si se sanctionează  cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.
 
 
Adrese site web si email:
ajps.timis@prestatiisociale.ro 
ajps_tm@yahoo.com


GHID de APLICARE privind INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII COPILULUI