Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Eliberarea livretului de familie

Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali.

Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă a consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

Actualizarea datelor în livretul de familie este obligatorie şi se realizează, ori de câte ori este necesar, de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

certificat de căsătorie al părinţilor;

certificat de naştere al mamei şi al  tatălui, în cazul în care părinţii sunt necăsătoriţi, după caz, în original şi copie simplă;

acte identitate soţi / părinte, după caz, în original şi copie simplă;

certificat/e naştere copil/copii, în original şi copie simplă;

sentinţă de desfacere a căsătoriei, definitivă şi irevocabilă în original şi copie simplă, dacă este cazul;

certificat deces soţ / soţie în original şi copie simplă, dacă este cazul;

documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz în original şi copie simplă – hotîrâre judecătorească / dispoziție de plasament;

procură specială, autentificată, copia actului de identitate al mandatarului, în original şi copie simplă, dacă este cazul.

cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate;

cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul;

apatrizii – paşaportul emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

cetăţenii străini din statele terţe (non UE) – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt;

cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:
procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961), şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate, care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Termen de soluţionare: 5 zile 

nu se percep

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Cererea împreună cu fotocopie de pe documentele anexate se pot transmite pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să nu transmiteţi documentele în format jpeg. / jpg. întrucât volumul de date este foarte mare şi există riscul ca e-mailul dvs. să nu ajungă la noi; documentele în format jpeg. / jpg. pot fi convertite în format .pdf cu ajutorul aplicaţiilor disponibile în mediul online.

Vă vom trimite un e-mail prin care confirmăm faptul că documentele au ajuns la noi, au fost verificate și prelucrate. Totodată, vă vom comunica data şi ora la care vă puteți prezenta pentru ridicarea livretului de familie.

La ridicarea livretului de familie este obligatorie prezența solicitantului împreună cu documentele, care protrivit legislației trebuie să fie prezentate, în original.

Documentele care trebuie să fie prezentate, în original sunt menționate în secțiunea „Acte necesare”.

Nu este necesară programarea online pentru ridicarea livretului de familie.

Programare online

Înainte de a vă programa online

1. Vă puteţi programa online pentru a depune cererea de eliberare a livretului de familie numai dacă aveţi în municipiul Timişoara
2. vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării livretului de familie şi deţineţi documentele necesare.

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi accesând butonul de programare online cu internet explorer, vă rugăm să utilizaţi următoarele browsere de internet: chrome, safari, firefox.

Atenţie! dacă utilizaţi o adresă de e-mail din domeniul yahoo.com este posibil să primiţi cu întârziere confirmarea programării online. Vă rugăm să verificaţi şi secţiunea spam din contul dvs. de e-mail.


Contact
Telefon: 0256200374
Camera 14


Pentru înformații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]