Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț privind concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Serviciul Public Creșe
Data: 28.11.2018

Municipiul Timișoara - Serviciul Public Creșe - organizează la sediul din Timișoara str. C.D. Loga nr. 1, concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în anexa

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
e) Cazierul judiciar;
f)  Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
h) Curriculum vitae.


Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI
20.12.2018,     ora 10:00 - proba scrisă la sediul din Timișoara str. C.D. Loga nr. 1;
21.12.2018,     ora 16:30 - afișare rezultate proba scrisă;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv până în 24.12.2018, ora 16:30;
Rezolvarea contestațiilor: 24 de ore, respectiv până în 27.12.2018, ora 16:30;
28.12.2018,     ora 10:00 - interviu;
Afișare rezultate interviu: 31.12.2018, ora 10:00;
Termen de contestare: 24 de ore, respectiv până în 03.01.2019, ora 10:00;
Rezolvarea contestațiilor: 24 de ore, respectiv până în 04.01.2019, ora 10:00;
Rezultate finale: 05.01.2019, ora 10:00.

Termenul de depunere al dosarului: 10 zile de la publicare respectiv 12.12.2018 inclusiv, la sediul instituției din Timișoara, str. Piatra Craiului nr.2, persoana de contact: Mătiuț Laura - tel. 0256408420;

Criteriile de evaluare a activității profesionale:
a) Cunoștințe profesionale și abilități;
b) Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
c) Perfecționarea pregătirii profesionale;
d) Capacitatea de a lucra în echipă;
e) Comunicare;
f) Disciplină;
g) Rezistență la stres și adaptabilitate;
h) Capacitatea de asumare a responsabilității;
i) Integritate și etică profesională.


Salariul: conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 - HCLMT nr. 543/2017 și anexa II la Legea nr. 153/2017;

Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate în anexe;
Atribuțiile corespunzătoare fiecărei activități se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare corespunzător.

Posturi vacante


Bibliografie  - Ghid pentru educația timpurie a copiilor de la naștere la 3 ani - Cap. 4

Proces-verbal de selecție dosare - 13.12.2018

Rezultate probă scrisă
- afișat stăzi 21.12.2018

Centralizator final - afișat în 28.12.2018