Primaria
Municipiului Timisoara
Anunț de participare privind depunerea de proiecte de activitate sportiva pentru finantarea nerambursabila de la bugetul local a proiectelor initiate de catre structuri sportive, asociatii si organizatii de drept privat
Data: 13.08.2019

1.Municipiul Timisoara anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local, pentru anul de executie bugetara 2019, pentru proiecte de activitate sportiva, prin programele sportive de utilitate publica: „Promovarea sportului de performanță“, „Sportul pentru toți“, „Redescoperă oina“ si „România în mișcare“, conform Ordinului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive –emis de Ministerul Tineretului și Sportului.

Municipiul Timișoara invită solicitantii - persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial (cluburi sportive, asociatii judetene pe ramuri de sport, federatii sportive nationale, alte organizatii sportive, asociatii/fundatii) constituite conform legii, să depună documentația în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă este prevăzuta în Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri sportive, asociații  și organizații de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică - aprobat prin HCLMT nr.333/14.06.2019.

2.Sursa de finanțare: bugetul local al Municipiului Timișoara. Suma alocata este in cuantum de 500.000 lei.

3. Dosarul de solicitare a finantarii va cuprinde urmatoarele documente:

1)cerere de finanțare tip - Anexa 1.1 din Regulament , cu anexele aferente:
a.    Raport de activitate pe anul precedent-Anexa 1.1- a la Cererea de finanțare, cuprinând datele relevante pentru susținerea cererii de
finanțare, avizat de Direcția pentru Sport și Tineret Timiș;
b. Declarația de imparțialitate conform Legii 350/2005-Anexa 1.1-.b la Cererea de finanțare;
c. Declarația conform Ordinului 664/2018 - Anexa 1.1-.c la Cererea de finanțare;
d. Rezultate sportive obținute/acțiuni sportive în anul competițional anterior-Anexa 1.1-d la Cererea de finanțare ;
e. Tabel nominal cu sportivii selecționați în loturile olimpice, loturile naționale de seniori/tineret/juniori/cadeți- Anexa1.1-e la cererea de finanțare; ( pentru structuri sportive cu activitate de performanță);
f. Tabel nominal cu sportivii juniori promovați către structurile sportive de seniori(pentru structuri sportive cu secții de juniori)- Anexa 1.1-f la Cererea de finanțare;
g.Scopul/obiectivele/indicatorii propuși pentru proiect - Anexa 1.1-g la Cererea de finanțare;
2)bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului sportiv - Anexa 1.2;
3)declarație pe proprie răspundere disponibilitate financiară - Anexa 1.3- referitor la dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos:
- contracte de sponsorizare/ donații;
- extras de cont, ce dovedește disponibilitatea financiară pentru proiect;
4) declarația președintelui/directorului structurii sportive sau organizației, privind reprezentanții legali ai structurii sportive/organizației, cu atribuții în derularea proiectului de sport; după caz, împuternicirea de către președintele/directorul structurii sportive/ organizației a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia-Anexa 1.4;
5) curriculum vitae al  coordonatorului de proiect - Anexa 1.5; documentul trebuie să releve experiența în domeniul derulării de proiecte sportive, calificări relevante în domeniu, precum și experiența în domeniul sportiv, după caz;
6) copii după statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;
7) copie după hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă; copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;
8) copie după certificatul de identitate sportivă și avizul de constituire( pentru structuri sportive);
9) copie după dovada de sediu în Timișoara; excepție fac structuri sportive, organizații din alte localități (cluburi, federații naționale,organizații), care organizează în Timișoara evenimente / competiții de interes public pentru municipiul Timișoara și România.
10) dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz(pentru structuri sportive);
11) adeverință de la federația sportivă națională care să ateste că activitățile/acțiunile din proiectul sportiv depus de solicitant se încadrează în sportul amator pentru seniori și/sau la nivel de tineret/ juniori/ cadeți (conform excepțiilor din  jurisprudența europeană privind ajutorul de stat), respectiv cu privire la sportivii clubului, dacă sunt sportivi profesioniști sau/și sportivi amatori, în înțelesul art.14 din Legea nr.69/2000, (pentru programul ”Promovarea Sportului de performanță”);
12) copie după situația financiară anuală(bilanț) la data de 31 decembrie a anului precedent, cu dovada înregistrarii la administrația finanțelor publice;
13) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara care să ateste situația privind plata impozitelor și taxelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;
14) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara care să ateste situația privind plata impozitelor și taxelor la bugetul local, valabil la data prezentării acestuia, în original;
15) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
16) certificat de grefă sau alt document eliberat de Judecătoria Timișoara sau altă autoritate competentă, care să ateste faptul că beneficiarii nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
17) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorități locale/centrale sau cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;
18)  alte documente considerate relevante de către aplicant în susținerea proiectului.

4. Durata actiunilor cuprinse in proiect: 01.10.2019-08.12.2019;

5. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 16.09.2019 orele 16:00;

6. Documentația mentionata la punctul 3 se va depune într-un exemplar tipărit și pe suport CD în format editabil, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, situată pe Bd. C. D. Loga nr. 1- Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, pentru Compartiment Sport.

7. Evaluarea si selectia proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, analiză si selectie, în perioada 17.09.2019-27.09.2019;

8. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 17.09.2019, orele 10:00, sediul Municipiului Timișoara, cam.1 – Compartiment Sport;

9. Anunțul  de participare  a apărut în MONITORUL OFICIAL  R.A  nr. 135 /12.08.2019.

VICEPRIMAR,                                                                              
Dan Diaconu                                                                                   

ANEXE:
Regulament

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3