Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru taxi

Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele Utilitare

Biroul Transport și Siguranța Circulației

1. ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT ŞI  A AUTORIZAȚIEI TAXI CA URMARE A TRECERII DIN DIN P.F.A. ÎN I.F.
 
 Listă documente  (care se depun la Primăria Municipiul Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni – cam.12):
 

 • cerere tip (word/pdf);
 • autorizație de transport în original;
 • autorizație taxi în original;
 • copie după C.U.I. și după acordul de constituire din care să reiese cotele părți ale tuturor membrilor din I.F.;
 • copie a Certificatului constatator emis de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș;
 • copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate să conducă activitatea de transport (unul din membri I.F.)
 • copii după atestatul de taximetrist al tuturor membrilor din I.F.;
 • cazier judiciar al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport;
 • aviz medical al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport la o unitate medicală specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreată de acesta;
 • aviz psihologic al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport transport la o unitate psihologică specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreată de acesta;
 • dovada înscrierii și dovada eliberării cazierului de conduită profesională pentru toți membri noi din I.F;
 • copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;
 • copie după cartea de identitate a autovehiculului, din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
 • copia certificatului de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.) numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă ;
NOTĂ: 
■  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației de transport și a autorizației taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
 
DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. ACTE NECESARE PENTRU INLOCUIRE AUTOVEHICUL TAXI

Înlocuirea se poate face în condițiile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare și în baza Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare prevederilor Legii nr. 38/2003numai cu un autovehicul care are o vechime mai mică de 10 ani de la data fabricației, iar autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică decât cel înlocuit.

În conformitate cu HCL 226/23.11.2012 pentru modificarea Regulamentului pentru  organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin H.C.L. 101/24.03.2009 autovehiculele care vor fi înlocuite de către transportatorii autorizați vor avea integral  culoarea alb .
 
Listă documente (care se depun la Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni – cam.12):
 

 • cerere tip (pdf);
 • autorizația taxi în original;
 • copia certificatului de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;
 • copie după cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (în acest caz se anexează și copia contractului de leasing);
 • copie după certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.), cu viza anuală valabilă;
 • declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată  dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi (contractul cu dispeceratul taxi);
 • declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește;
 • ecusoanele (autocolantele) în original;
Motivul înlocuirii autovehiculului taxi:
 
 • autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice ,morale deteriorării sau furtului;
 • autovehiculul a fost casat;
 • autovehiculul a fost înstrăinat:
 • autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică și obține un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplinește;
 • finalizare leasing.
NOTĂ: 
 
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3. Acte necesare pentru obținerea autorizației de transport în regim de taxi
 
Pentru autorizația de transport în regim de taxi, dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 • cererea tip (word/pdf) a transportatorului pentru acordarea autorizație de transport;
 • copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
 • decizia de numire în funcție a persoanei desemnate;
 • dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:
 • copie de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau întreprindere familială;
 • copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 • dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
 • cazierul judiciaral persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:

                        – infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
                        – infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
                        – infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
                        – infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
                        – infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
                        – infracțiuni contra patrimoniului;

 • avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, respectiv în unități medicale și psihologice specializate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreate de acesta;
 • cazierul fiscal al transportatorului;
 • scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației – pentru persoanele juridice;
 • declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;
 • dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
 • declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 • declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003 pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil.

NOTĂ: 
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației de transport în regim de taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
■ Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu aparate de taxat, stații radio de emisie-receptie și lampa taxi – toate în stare de funcționare și are însemne, înscrisuri și elemente de culoare ale caroseriei – integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
■ Autorizația taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine.
 

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. Acte necesare pentru obținerea  autorizației taxi
 
Pentru autorizația taxi, dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 • cerere tip (word/pdf);
 • autorizația de transport, în copie;
 • certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, în copie;
 • certificatul de agreare emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.), cu viza anuala valabila, în copie;
 • declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește;
 • declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

NOTĂ: 
 
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
■ Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu aparate de taxat, stații radio de emisie-receptie și lampa taxi – toate în stare de funcționare și are însemne, înscrisuri și elemente de culoare ale caroseriei – integral alb, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
■ Autorizația taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depășesc vechimea de 5 ani de la data fabricației, alocându-se cu această ocazie și numărul de ordine.
 

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

5. ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT CA URMARE A SCHIMB
ĂRII PERSOANEI DESEMNATE
 
 Listă documente  (care se depun la Primăria Municipiul Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni – cam.12):
 

 • cererea tip (word/pdf) a transportatorului;
 • autorizație de transport (în original);
 • certificatul de competență profesională a persoanei desemnate să conducă activitatea de transport (în copie);
 • decizia de numire în funcție a persoanei desemnate;
 • cazier judiciar al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport (în original);
 • aviz medical al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport la o unitate medicală specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreată de acesta (în copie);
 • aviz psihologic al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport transport la o unitate psihologică specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreată de acesta (în copie);
 • contractul de muncă și decizia conducătorului unității de numire în funcție a persoanei desemnată să conducă activitatea de transport (în copie);
 • dovada înscrierii în baza de date pentru întocmirea cazierului de conduită profesională (în copie);
 • cazierul de conduită profesională (în copie)

 
NOTĂ: 
■  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației de transport este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
 
DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

6. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI CA URMARE A CESIONĂRII (art.14^1,alin.(6) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)
 
Listă documente(care se depun la Primăria Municipiului Timișoara, la Serviciul RelaționareDirectă cu Cetățeni – cam.12):
 

 •  Cerere tip (word/pdf);
 • Copie a autorizației de transport;
 • Copia certificatului de înmatriculare și cărții de identitate a autovehicululuidin care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
 • Declarația notarială prin care titularul autorizației cedează autorizația taxi înfavoarea unui/unor angajați, proiect divizare/fuziune (inclusiv hotărârea instanțelor competente), etc. după caz;
 • Copie după certificatul de agreareemis de Registrul Auto Român (R. A. R.) numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă;
 • Copie a contractului de muncăînregistrat la I.T.M. Timiș, doar în cazul prevăzut de art. 14^1alin. (4) lit. c) din Legea nr. 38/2003;
 • Declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajareprevăzute la art.14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește.
 • Declarațiape propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

 NOTĂ: 
 
■  Autorizația/autorizațiile taxi cedată/e și ecusoanele aferente trebuie depuse în original.
■  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.
■ Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu aparate de taxat, stații radio de emisie-receptie și lampa taxi – toate în stare de funcționare și are însemne, înscrisuri și elemente de culoare ale caroseriei – integral alb/galben/alb-galben, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

7. ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT ŞI  A AUTORIZAȚIEI TAXI CA URMARE A SCHIMBĂRII DENUMIRE I.F.

Listă documente  (care se depun la Primăria Municipiul Timișoara, la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni – cam.12):

 • cerere tip;
 • autorizație de transport în original;
 • autorizație taxi în original;
 • contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi:
 • copie după C.U.I. și după acordul de constituire din care să reiese cotele părți ale tuturor membrilor din I.F.:
 • copie a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș în original/copie conform cu originalul, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii:
 • Certificat de atestare fiscală – în original eliberat de Administrația Financiară individualizat pe C.N.P. și C.I.F. în a cărei evidențe se află petentul, din care să rezulte că petentul NU ARE DATORII la bugetul de stat:
 • Certificat de atestare fiscală – în original, eliberat de Direcția Impozite și Taxe Locale din care să rezulte că petentul NU ARE DATORII la bugetul local:
 • Dovada plății taxei ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport, 20% din tariful inițial, respectiv 66,40 lei pentru autorizația de transport și 48,80 pentru copia conformă a acesteia respectiv autorizația taxi,taxe conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara:

NOTĂ: 
■  Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.

8. Acte necesare pentru distribuirea autorizației de transport și taxi

În vederea efectuării distribuirii autorizației taxi, noul transportator autorizat –persoană juridică va depune următoarele documente:

 • cererea tip a transportatorului pentru acordarea autorizație de transport și taxi;

În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator, autorizației taxi se va distribui noului transportator înființat – persoană juridică conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, numai în cazul în care transportatorul autorizat persoană fizică/întreprindere familială este acționar unic (transportator = cod CAEN 4932);

 • declarație autentificată de un notar public, în original, din care să rezulte numărul contractului de atribuire în gestiune delegată și al autorizației taxi care se distribuie la noul transportator – persoană juridică și identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizația taxi (se va specifica obligatoriu numărul de înmatriculare și numărul de identificare);
 • contractul de atribuire în gestiune delegată, în original;
 • autorizația de transport și autorizația taxi cedată, în original;
 • copia certificatului de înmatriculare și cărții de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat nou înființat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
 • copie după certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român (R. A. R.) pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă,
 • copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului a persoanei juridice nou  înfințate;
 • furnizare informații a societății nou înființate – eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș;
 • decizia de numire în funcție a managerului de transport, contract de muncă, după caz,
 • copie de pe certificatul de competență profesională a managerului de transport,
 • cazierul judiciaral managerului de transport în regim de taxi, în original,
 • avizul medical și psihologicefectuat în unități medicale și psihologice specializate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreate de acesta;
 • acordul societății de leasing în cazul în care autovehiculele cedate sunt deținute în temeiul unui contract de leasing;
 • declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art.14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește;
 • declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.
 • certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

 
NOTĂ: 
■ Documentele depuse în copie vor fi însoțite de originalul acestora, pentru verificarea autenticității.
Eliberarea autorizației de transport și a autorizației de taxi este condiționată de achitarea taxei conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.