Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare

Dosarul pentru obţinerea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Timișoara, trebuie să cuprindă următoarele acte:

 

 1. Cererea se depune individual și în nume propriu.

 

 1. Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familei sale care au împlinit 14 ani (dacă este cazul), în copie;

 

 1. Certificatele de naștere ale titularului și membrilor familiei, în copie;

 

 1. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 2. Sentinţa (definitivă şi irevocabilă) / certificat de divorţ (dacă este cazul), în copie
 3. Copie după documentele din care să rezulte luarea în întreținere a altor persoane în condițiile legislației în domeniu, sentință judecătorească privind obligația întreținerii sau contract de întreținere autentificat notarial (dacă e cazul)

 

 1. Adeverință cu venitul lunar net realizat de solicitant, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni, însoțită de o copie după contractul de muncă (ordinul de repartiție pentru rezidenți sau stagiari) Titularul cererii trebuie să-și desfășoare activitatea în domeniul sănătății

 

 1. Adeverință cu venitul lunar net realizat de membrii familiei solicitantului încadraţi în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni; cupon pensie, cupon alocație, adeverința de venit de la Administrația Finanțelor Publice (după caz)

 

 1. Copie după documentul din care rezultă nivelul de studii și/sau pregătire profesională a titularului cererii (diplomă, certificat, atestat, foaie matricolă, etc.);

 

 1. Copie după documentele din care să rezulte calitatea de medic rezident (prin concurs sau confirmat prin ordin al ministrului sănătății – fără concurs), precum și specialitatea în care se va pregăti pe durata rezidențiatului, sau medic specialist;

 

 1. Documente din care să rezulte situația locativă a solicitantului (copie după contractul de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice / contract de comodat sau declarație de primire în spațiu dată de proprietarul apartamentului / titularul contractului de închiriere) și acte din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie / tolerat (copie contract vânzare – cumpărare, adeverință asociația de proprietari, extras CF, etc);

Notă:

 • în cazul în care apartamentul este închiriat de către solicitant, este obligatorie depunerea unei copii după contractul de închiriere înregistrat la Administrația Fiscală,
 • în cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu într-un apartament / casă familială este necesară declarația notarială a proprietarului din care să rezulte suprafața locuibilă și numărul de persoane care locuiesc în imobil, gradul de rudenie / calitatea lor. Declarației notariale i se vor anexa fotocopii de pe actele de identitate ale persoanelor menționate anterior.

 

 1. Declaraţie notarială pe proprie răspundere în original, cu următorul conținut:

Solicitantul şi membrii familiei sale:

* nu deţin/nu au deţinut în proprietate o locuinţă în municipiul Timișoara;

* nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Timișoara.;

* nu realizează alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare la dosar;

 

 1. În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:
 2. a) tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani  – adeverinţă de la instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituţionalizat
 3. b) evacuaţi din imobile naţionalizate redobândite de proprietar sau chiriaşi în acestea– copie după sentinţa de evacuare definitivă şi irevocabilă sau copia procesului-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau copia actului prin care chiriaşul a fost înştiinţat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar
 4. c) persoane care au început procedura de adopţie sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială – copie sentinţă de adopţie sau alte acte doveditoare eliberate de către instituţia de ocrotire socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopţie.                     

 

 1. Alte documente sau înscrisuri pe care le consideră necesare în sprijinul aplicării prevederilor criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererii.

 

 

Notă : La depunerea dosarelor se vor prezenta originalele pentru toate actele solicitate în copie, pentru a fi certificate pentru conformitate.

 

CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Timișoara

 1. Criterii de acces la locuinţă:
 2. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

NOTĂ*:

Prin excepţie, în cazul construcţiilor de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, medicii rezidenţi, medicii specialişti şi cadrele didactice calificate, definiţi conform prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.

 1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Timișoara.

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii,dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 mp.

 1. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Timișoara.
 2. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

– Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.

– Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 1. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
 2. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………… 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu ……………………………………….. 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar

 1. a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte
 2. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ….. 7 puncte
 3. c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ……………………… 9 puncte
 4. d) mai mică de 8 mp …………………………………….. 10 puncte

NOTĂ:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 1. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

 1. a) căsătorit …………………………………… 10 puncte
 2. b) necăsătorit ……………………………….. 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

 1. a) Copii

– 1 copil ……………………………………… 2 puncte

– 2 copii ……………………………………… 3 puncte

– 3 copii …………………………………….. 4 puncte

– 4 copii ……………………………………… 5 puncte

– > 4 copii ………………………………… 5 puncte +

1 punct pentru fiecare copil

 1. b) alte persoane, indiferent

de numărul acestora ……………………… 2 puncte

 1. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus …………………………………. 2 puncte

 1. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an …………………………… 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani ………………………… 3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani ………………………… 6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani ………………………… 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ……. 4 puncte

 1. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ……….. 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………….. 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……………. 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ………………………………….. 13 puncte

5.5. Cu studii superioare …………………………….. 15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 1. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care

au împlinit 18 ani ………………….. 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat

sau adoptă copii …………………. 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi

din case naţionalizate …………… 5 puncte

 1. Venitul mediu net lunar/membru de familie

7.1. mai mic decât

salariul minim pe economie …… 15 puncte

7.2. între salariul minim

pe economie şi salariul mediu net pe economie ……….. 10 puncte

NOTE:

– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

– În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 1. Criterii specifice:
 2. Medic rezident

– rezident prin concurs ……………………………….18 puncte

– rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății (fără concurs) ……………..16 puncte

2 Medic rezident în specialitate deficitară/specialist în activitate deficitară în județ ………20 puncte

3 Alți tineri specialiști ………………………………………………………..15 puncte

Cerere