Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru A.N.L.

BIROUL LOCUINȚE

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuințe realizată prin A.N.L. destinată închirierii

1.  Cerere de mână.

2.  Copie de pe actul de identitate și de pe actul de naștere ale titularului de cerere și a membrilor săi de familie, după caz certificat de căsătorie.

3.  Copie sentință de divorț (după caz)

4.  Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și actele de identitate ale acestora.

5.  Declarații notariale ale titularului cererii și ale membrilor familiei acestuia (după caz, ale soției/soțului și sau alte persoane majore aflate în întreținerea acestuia) din care să rezulte că nu dețin sau nu au deținut în proprietate o altă locuință și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii, sau să fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personală.

6.  Pentru titularul cererii : adeverință de la locul de muncă și copie după fila din Registrul de Evidență a Salariaților în care sunteți înregistrat precum și copia contractului de muncă.

7.  Acte doveditoare din care să rezulte unde locuiește, respectiv copii după :extras C.F. și/sau contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat precum și un act oficial din care să rezulte suprafața locuibilă a apartamentului în care locuiește. Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari (după caz de la conducerea instituției care a închiriat locuința) din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora, precum și o copie de pe tabelul de încasare a întreținerii lunare autentificat de către conducerea Asociației de proprietari/locatari (pentru luna anterioară depunerii cererii)  În cazul în care apartamentul este închiriat de solicitant este necesar copie după contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. În cazul în care imobilul este casă familială este necesară declarația notarială a proprietarului din care să rezulte suprafața locuibilă din cadrul imobilului și numărul de persoane care locuiesc în imobil împreună cu acesta, numele acestora și gradul de rudenie.

În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude este necesar să aibă domiciliul la adresă și va depune copii după actele de stare civilă din care să rezulte legătura de rudenie ( respectiv: certificate de naștere, deces, căsătorie – după caz) și alte acte necesare după caz ( respectiv: sentințe de divorț, înfiere, etc.)

8. Act medical (certificat medical, adeverință medicală, scrisoare medicală,  copie certificat handicap, etc.) pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus.(eliberata de către medicul specialist si avizată de către directorul instituției de unde a fost eliberată)

9.  Copie după diplomă de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire), pentru titularul cererii.

10. În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

a) tineri proveniți din instituții de ocrotire socială care au împlinit 18 ani  – adeverință de la instituția de unde provine, perioada în care a fost instituționalizat

b) evacuați din imobile naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acestea – copie după sentința de evacuare definitivă și irevocabilă sau copia procesului-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau copia actului prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar

c) persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială – copie sentință de adopție sau alte acte doveditoare eliberate de către instituția de ocrotire socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopție.

Notă: Pot beneficia de locuințe persoanele cu vârstă de până la 35 de ani la data depunerii solicitării (și pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârste) și doar persoanele care lucrează  în localitatea Timișoara și care nu dețin în proprietate o altă locuință.

In conformitate cu Legea nr.278/2017, medicii rezidenti si medicii specialisti, precum si cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuintelor construite prin programele ANL si dupa implinirea varstei de 35 de ani.

Punctajele se vor acorda pe baza actelor depuse în dovedire de către solicitant în conformitate cu criteriile cadru din Anexa 11 la Normele metodologice stabilite de către M.T.C.T.

Dosarul se depune la Camera 12, ghișeul 10 sau 11.

La depunerea dosarelor se vor prezenta originalele pentru toate actele solicitate în copie.


CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE