Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru cazuri sociale

BIROUL  LOCUINȚE

A N U N Ț  

PLATA  CHIRIEI  PENTRU  LOCUINȚELE  DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,  LOCUINȚE ANL, GARAJE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI, PRECUM ȘI CHIRIA PENTRU TERENURILE ÎNCHIRIATE  CONFORM  LEGII  112/1995 ȘI LEGII  79/1997,  SE POATE  ACHITA ÎN  URMĂTORUL CONT:

RO17TREZ621502205X020362

DESCHIS LA TREZORERIA TIMIȘOARA
BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COD FISCAL 32937000


 

HOTĂRÂREA NR. 38 din data: 02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorități în vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat sau sociale:

1. Cerere;
2. Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conținut:

 • nu dețin în proprietate sau coproprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță;
 • nu au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990;
 • nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
 • nu dețin, în calitate de chiriaș al municipiului Timișoara, o altă locuință;

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

 • adeverință cu venitul net;
 • cupon pensie, adeverință de ajutor social, etc.;
 • declarație notarială din care să rezulte că aceștia nu realizează venituri, nu obțin venituri din vreo activitate autorizată în condițiile legii, precum și că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naștere al solicitantului și al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie xerox după sentință de divorț definitivă și irevocabilă (dacă este cazul);
8. Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul);
9. Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința unde solicitantul este tolerat în spațiu sau adeverință de la Asociația de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociație de proprietari/locatari, dovada se face cu declarație pe propria răspundere a solicitantului;
10. Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriașii care locuiesc în spații din fondul locativ privat;
11.  Acte de studii (se va prezenta diploma după ultima formă de învățamânt absolvită);
12. Alte acte în funcție de situația descrisă în cerere:

 • Adeverință din care să reiese că au fost instituționalizați într-o instituție de ocrotire a minorilor (pentru cei care se încadrează în această categorie);
 • Brevet/certificat revoluționar;
 • Adeverință de repatriat/refugiat;
 • Anchetă socială din partea serviciului de asistență socială specializat pentru cazurile sociale deosebite aflate în evidență și ce necesită acordarea de urgență a unei locuințe sociale în vederea prevenirii riscului de excluziune socială;
 • Diploma pentru copii ce înregistrat performanțe (locul I, II sau III) la olimpiadele școlare naționale/internaționale sau campionatele sportive naționale/internaționale;
 • Diploma pentru sportivii de performanță cu rezultate deosebite pe plan internațional (locul I, II sau III la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene).

 

Criterii de acces la locuință:
 
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe trebuie să fie major și să aibă domiciliul stabil în municipiul Timișoara.
      Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia:

 • să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat/ proprietate a unității administrativ teritoriale;
 • nu au deținut cu chirie o locuință din fondul locativ al municipiului Timișoara pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă;
 • nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în proprietatea municipiului Timișoara.

 
Dosarul se depune la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, ghișeele 10,11.
 
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE


HOTĂRÂREA NR. 37 din data: 02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorități în vederea atribuirii unei locuințe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari:
 
1. Cerere (de mână);
2. Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conținut:

 • nu dețin în proprietate sau coproprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță;
 • nu au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990;
 • nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
 • nu dețin, în calitate de chiriaș al municipiului Timișoara, o altă locuință;

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

 • adeverință cu venitul net;
 • cupon pensie, adeverință de ajutor social, etc.;
 • declarație notarială din care să rezulte că aceștia nu realizează venituri, nu obțin venituri din vreo activitate autorizată în condițiile legii, precum și că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naștere al solicitantului și al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie xerox după sentință de divorț definitivă și irevocabilă (dacă este cazul);
8. Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul);
9. Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința unde solicitantul este tolerat în spațiu sau adeverință de la Asociația de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociație de proprietari/locatari, dovada se face cu declarație pe propria răspundere a solicitantului;
10.Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriașii care locuiesc în spații din fondul locativ privat;
11.Copie xerox după contractul de închiriere al locuinței retrocedate către foștii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative și hotărâri judecătorești cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile;
12.Copie sentință definitivă și irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c și din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999;
13. Alte acte în funcție de situația descrisă în cerere.
 
Criterii de acces la locuință:
 
Pot beneficia de o locuință destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare, persoanele îndreptățite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:
a). sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținui cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania, republicata;
– altor acte normative, precum si hotărârilor judecătorești cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile;
b). nu intră sub incidența prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriașului);
c). nu dețin în proprietate o altă locuință, inclusiv casă de vacanță;
d). nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;
e). nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
f). nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate mai sus se aplică și membrilor familiei persoanelor îndreptățite, care locuiesc și gospodăresc împreună cu acestea.
 

Dosarul se depune la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, ghișeele 10,11.
 
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE