Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare pentru cumpărarea respectiv întocmirea contracului de vânzare-cumpărare locuințe A.N.L.

BIROUL  LOCUINȚE

Hotararea Consiliului Local 184/10.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vânzare-cumpărare, Actului adițional la promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzare-cumpărare și aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea acestora la data vânzării pentru locuințele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timișoara

 ACTE NECESARE DEPUSE PENTRU DOSAR CUMPARARE LOCUINTE A.N.L.

 • cerere de mână;
 • domiciliul stabil la adresă;
 • contractul de închiriere a locuinței, în termen de valabilitate – original;
 • dovada achitării chiriei, la zi(inclusiv luna în care se face vânzarea);
 • adeverință de la asociația de locatari din care să rezulte achitarea la zi a cheltuielilor;
 • dovada că locuiește efectiv în locuință(viza inspectorului  de zonă);
 • copie după cartea de identitate a titularului de contract și/soției, soțului,copiilor majori;
 • copie după certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • copie după certificatul de căsătorie, după caz, sentința de divorț, în cazul persoanelor aflate în întreținere, se va prezenta sentința/decizia de încredințare;
 • declarații notariale, pe proprie răspundere, ale titularului de contract și membrii familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță și nu dețin la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
 • adeverințe cu venitul brut al titularului contractului de închiriere,soț/soție, și membrii familiei acestuia care sunt înscriși în contractul de închiriere(copii sau alte persoane aflate în întreținere), venituri realizate în luna anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare.Pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din profesii liberale, se va prezenta dovada pentru veniturile realizate, eliberată de către Finanțele Publice.

ACTE NECESARE PRIVIND ELIBERAREA COPIILOR DUPĂ CONTRACTELE DE VANZARE –CUMPĂRARE ŞI A PROCESELOR VERBALE DE PREDARE – PRIMIRE PENTRU IMOBILELE CUMPĂRATE ÎN BAZA LEGII NR.61/1990,LEGII NR.85/1992 ŞI LEGII NR.112/1995
           

 • cerere de mană în care se solicită copie după contractul de vanzare-cumpărare a imobilului
 • copie act de identitate
 • după caz,certificat de deces al titularului de contract sau certificat de moștenitor
 • se eliberează doar titularilor,în baza actelor de identitate originale,sau împuterniciților legali , pe bază de procură notarială în care se precizează expres acordul pentru ridicarea contractului.

 
ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂȚENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE