stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de conducere
02.09.2016


 Informații concurs:
Tip concurs: recrutare pe funcție publică de conducere. Data de susținere a probei scrise 03.10.2016, ora 10.00
Locația de desfășurare a concursului: Timișoara, sediul din B-dul C. D. Loga nr. 1. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Municipiului Timișoara până la data de 23.09.2016.
 
Dosar de înscriere:
Pentru concursul de recrutare (funcții publice de conducere și funcții publice de execuție), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008:

a) formularul de înscriere conform anexei nr .3 la H.G. nr. 61112008, modificată - vezi anexa;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar;
t) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) declarația pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la lit. e poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritații sau instituției publice organizatoare a concursului.

Ultima zi de înscriere la concurs: 23.09.2016

Relații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Timișoara și la nr. de telefon: 0256-408352

Lista posturilor vacante
Bibliografie