stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind proiectul ,,Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor’’ COD SMIS 129119
04.09.2019


,,Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor’’ COD SMIS 129119
Contractul de finanțare nr. 4621/23.07.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest - Organism Intermediar și Municipiul Timișoara în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.
In ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în obiectivul specific al priorității de investitii 4.4, acest fapt se confirmă prin crearea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educaționale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forță de muncă pe piață; in acest context construirea unei crese in Municipiul Timisoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în creșele de stat, cât si oferirea serviciilor calitative de ingrijire a copiilor de vârstă antepreșcolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor (36) isi vor putea relua activitatea pe câmpul muncii, astfel incât acestia vor contribui la activitatea economica si productivitatea forței de munca, iar copiii  acestora isi vor realiza bazele construirii abilităților sociale si a capacității de integrare socială.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea accesului la educația anteprescolară, în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării si reintegrarea părinților pe piața muncii in municipiul Timisoara. Prin actiunile sale, obiectivul general al proiectului se incadrează in obiectivul specific 4.4 întrucât propune cresterea calitătii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participării părintilor pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 ;prin construirea unei creșe noi, Municipiul Timisoara va contribui atât la cresterea capacitătii sistemului  educational anteprescolar care in prezent este deficitar din acest punct de vedere, cât si la cresterea calitătii acestuia prin oferirea unei infrastructuri noi care va putea găzdui un număr de 36 de copii de vârstă antepreșcolară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Construirea unei creșe cu o capacitate de 36 de locuri pentru copii de vârstă anteprescolară.
2. Dotarea creșei cu echipamente necesare desfașurării activităților specifice, inclusiv pentru activitățile de intreținere (prepararea hranei, curățenie, igienă, etc).
3. Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru intreținerea curațeniei și igienei precum și pentru conducerea și administrarea acestui obiecitv (22 persoane).
4. Reintegrarea părinților pe piața muncii mai repede de implinirea a 3 ani de la data nașterii copiilor.

Perioada de implementare 23.07.2019 – 30.11.2021
Valoarea totală a proiectului este:     7.724.298,52 lei
Valoare totala eligibila:                          1.313.595,36 lei
Din care: - FEDR (85%)            1.116.556,06 lei
                 - Bugetul national (13%)          170.767,39 lei
                 - Beneficiar (2%)                              26.271,91lei
Valoare totală neeligibilă:                      6.410.703,16 lei      


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro