stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Recrutare pe funcții publice de execuție vacante Municipiul Timișoara
04.10.2019


Tip concurs: Recrutare pe funcții publice de execuție vacante Municipiul Timișoara - organizează
-Proba scrisa, in data de 05.11.2019 ora 10:00, la sediul Casei de Cultura din Timișoara str. Miron Costin nr. 2;
In cadrul Concursului se desfasoara proba suplimentara de testare a cunoștințelor PC;
- Cunoștințe de operare de calculator: Microsoft Office nivel mediu, in data de 05.11.2019 ora 9:30;
Locul desfasurarii probelor suplimentare va fi la sediul Casei de Cultura din Timișoara str. Miron Costin nr. 2;
-Proba interviu in data de 08.11.2019 - ora 10:00 la sediul Instituției din Timișoara str. C.D. Loga, nr. 1;

Stare concurs: Programat
Observații suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Timișoara bv. C.D. Loga nr. I ,în perioada 04.10-23.10.2019, inclusiv.
Concurs afișat la data: 04.10.2019, ora 10:00
Informații posturi scoase la concurs : anexa:
Condiții de participare: sunt prezentate in anexa;
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Atribuțiile postului: sunt prezentate in anexa;
Bibliografie concurs: sunt prezentate in anexa;

Dosarul de concurs:
Pentru concursul de recrutare (funcții publice de conducere și funcții publice de execuție), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotăiârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,cu modificările și completările ulterioare:
•formularul de înscriere;
•curriculum vitae, modelul european;
•copia actului de identitate;
•copiile ale diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; •copie a diplomei de mașter sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
•copia carnetului de muncă și după caz, sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz,în specialitate studiilor necesare ocupării funcției publice;
•copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
•cazierul judiciar;
•declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poale transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai ărziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. în situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține,în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,în formatul standard stabilit dc Ministerul Sănătății Publice.

Relații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obține de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr. 1 . tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.

Posturi vacante
Bibliografie
Atribuții
Fișă de înscriere

Rezultate selecție dosare - afișat 24.10.2019

Rezultate proba scrisă -afișate în 06.11.2019

Rezultate finale - afișate în 08.11.2019