stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț de selecție Parteneri în cadrul Programului RO-CULTURA pentru proiectul „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Baritiu"
07.10.2019


În conformitate cu prevederile Regulamentului  privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si ale OUG nr. 34/2017;

Primaria Municipiului Timisoara anunță intenția de a selecta unul sau mai mulți parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect, potrivit condițiilor de mai jos.
 
Propunerea de proiect va fi depusă spre finanțare în cadrul programului de finanțare RO-CULTURA, apelul de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Documentele apelului de proiecte pot fi consultate la adresa:  https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

1. Informații despre proiect
Titlul proiectului: Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Baritiu

Primaria Municipiului Timisoara  doreste sa implementeze un proiect prin intermediul căruia să realizeze restaurarea și punerea în valoare a Turnului Apa Iosefin, monument istoric înregistrat cu codul LMI TM-II-m-A-06122  în Lista Monumentelor Istorice.  
Turnul de apă din Iosefin a fost ridicat între anii 1913–1914 de cunos¬cutul arhitect Szekely Laszlo, aflându-se pe lista monumentelor istorice ale Timișoarei. Turnul, cu înălțimea de 52 m, a funcționat până la punerea în funcțiune a uzinelor de apă, iar de aproape 60 de ani nu mai are nici o întrebuințare, devenind în ultimii ani, doar subiect pentru pasionații de fotografie. Din punct de vedere al  plasticii urbanistice, turnul domină architectural peisajul urban al zonei din jur.

În momentul actual, în condițiile deteriorărilor avansate suferite de monumentele istorice, precum Turnul de apă din Iosefin, calitatea urbană a zonei este în scădere, prezentând disfuncționalități, scăderea numărului de turiști, ceea ce poate conduce în timp la o scădere a potențialului turistic și economic al municipiului Timișoara. Atât locuitorii municipiului Timișoara, cât și potențialii turiști nu sunt conștienți de valoarea istorică a acestor monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităților de restaurare și reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare și orientare turistică adecvat.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

A1. Restaurarea Turnului Apa Iosefin situat pe str. Gh. Barițiu, Timisoara
A2. Derularea planului de valorificare culturală și economică a Centrului Cultural - Turn de Apă Iosefin


Partenerul de proiect va fi implicat în activitatea A2. În cadrul procesului de dezvoltare a propunerii de proiect, organizația selectată va participa la elaborarea planului de valorificare culturală și economică a monumentului, urmând ca în etapa de implementare acesta să fie responsabil cu implementarea.

Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivului restaurate se va efectua prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activităti:
• activități ce vizează promovarea patrimoniului cultural mobil;
• activități ce vizează promovarea patrimoniului imaterial sub toate formele lui, inclusiv obiceiurile populare și artizanatul;
• activități de educație culturală și artistică, precum și promovarea înțelegerii importanței pe care o au protejarea și promovarea diversității formelor de expresie culturală prin programe educaționale și de sporire a sensibilizării publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
• activități de scriere, editare, producție, distribuție, digitizare și publicare a operelor muzicale și literare, inclusiv a traducerilor;
• organizarea de evenimentele culturale, cum ar fi festivalurile, expozițiile și alte activități culturale similare;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
• dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
• promovarea diversității culturale;
• implementarea de inițiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
• susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;

Organizațiile interesate sunt invitate să consulte pe site-ul finanțatorului formatul-model pe care va trebui să-l aibă planul de valorificare a monumentului istoric.


2. Condiții de participare în calitate de partener

Organizația care va fi selectată în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect va trebui să îndeplinească cerințele generale de eligibilitate specificate în documentele apelului de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Acestea suntprezentate în ghidul solicitantului, document care poate fi consultat la adresa:
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a. are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
b. se încadrează în una dintre următoarele categorii:
• organizație neguvernamentală, care:
- este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 a  Ghidului solicitantului și
- este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și
- a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
- activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
- poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;

• societate comercială, care:
- este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile (republicată), cu modificările și completările ulterioare și
- se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
- a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
- activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
- domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);

• societate cooperativă, care:
- este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (republicată), cu modificările și completările ulterioare și
- se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
- a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
- activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
- domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);

• instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.).

3. Calendarul procedurii de selecție

Publicarea anunțului cu privire la intenția de selectare a partenerului/ partenerilor și condițiile ce trebuie să le îndeplinească: 07.10.2019
Data limită a depunerii dosarului de înscriere: 18.10.2019 ora 14:00
Data publicării anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selecție: 21.10.2019

4. Modalități de transmitere a propunerilor

Entitățile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunț de intenție vor transmite prin poștă sau vor depune direct în plic sigilat cu mențiunea „Participare selecție partener în proiectul “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Baritiu” – in atentia Directia Dezvoltare, la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030, sau prin email, în format scanat, la adresa roxana.canceal@primariatm.ro, următoarele documente:

1. Scrisoare de intenție pentru participarea ca partener - Anexa 1;
2. Fișa partenerului - Anexa 2;
3. CV-urile persoanelor care vor fi implicate în proiect din partea partenerului, în format EUROPASS;
4. Raportul de activitate pe anii 2018 și 2017;
5. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea unor activități relevante pentru prezentul proiect - în copie;
6. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale.

Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenție activitățile cadru ale proiectului în care dorește să se implice și pentru care dispune de resursele materiale și umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestor activități cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuția sa în parteneriat și plus-valoarea adusă proiectului.

Pentru organizația care va fi selectată ca partener, se impune ca înainte de încheierea acordului de parteneriat aceștia să prezinte extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor nu mai vechi de 30 de zile sau certificatul constatator al ONRC, după caz.


5. Criterii de verificare a conformității administrative
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizată și în termenul stabilit prin prezentul anunţ̦, asumate de reprezentantul legal (semnătură și ștampilă), după̆ caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă.
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 60 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 60 de puncte.

Rezultatul selecției va fi publicat în data de 21.10.2019 pe site-ul www.primariatm.ro
, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Fișa partenerului - Anexa nr. 2.


Primaria Municipiului Timisoara
Viceprimar
Dan Diaconu

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3