stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind concurs pentru Recrutare pe functii publice de executie vacante
20.12.2019


Tip concurs: Recrutare pe functii publice de executie vacante

Municipiul Timișoara -  organizează 

-Proba scrisa in data de 22.01.2020 ora 11.00,  la sediul Casei de Cultură din Timișoara, str. Miron Costin, nr. 2

In cadrul concursului se desfasoara  probele suplimentare de testare a cunostintelor  PC si de limba straina.

Data de sustinere a probelor  suplimentare :

- cunostinte de Limba Engleza –nivel avansat, data de 22.01.2020, ora 09:30.

- cunostinte de operare pe calculator : Microsoft Office-nivel mediu, data de 22.01.2020, ora 10:30.

Locul desfasurarii probelor suplimentare va fi la sediul Casei de Cultură din Timișoara, str. Miron Costin, nr. 2

-Proba interviu programata in data de 28.01.2020 – ora 10:00 la sediul institutiei din Timisoara, bv. C.D.Loga, nr.1


Stare concurs: Programat
Observații suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Timisoara , bv. C.D. Loga nr. 1 , în perioada 20.12.2019 -08.01.2020, inclusiv.
Concurs afișat la data: 20.12.2019, ora 10:00.

Informații posturi scoase la concurs : anexa;

Condiții de participare: sunt prezentate in anexa;       

  Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Atribuțiile postului: sunt prezentate in anexa;

Bibliografie concurs: sunt prezentate in anexa;

Dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare (funcții publice de execuție), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,cu modificările și completările ulterioare:

•formularul de înscriere;

•curriculum vitae, modelul european;

•copia actului de identitate;

•copiile ale diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

•copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

•copia carnetului de muncă și după caz, sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcției publice;

•copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

•cazierul judiciar;

•declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro;

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Relații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obține de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.1 , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro.


Posturi vacante
Bibliografie
Atribuții post
Formular de înscriere


Rezultate selecție dosare - afișate în 13.01.2020

Rezultate proba scrisă - afișate în 23.01.2020

Rezultate finale - afișate în 28.01.2020