stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante
02.03.2020


Casa de Cultură a Municipiului Timișoara – organizează  la sediul său din Str. Miron Costin nr. 2 concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în anexă, în data de 23.03.2020.

Condiții generale de participare:                                                 
Conform art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:                                                                                                                                

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exercițiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverințe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni rezanterior derulării conclusului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
In cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


CALENDARUL CONCURSULUI :                                                                                                                    
Proba scrisa 23.03.2020, Ora 10.00  la sediul institutiei Str. Miron Costin nr.2, Timisoara
Afisare rezultate proba scrisa: 24.03.2020 ora 13.00  

Termen de contestare:25.03.2020, ora 13.00
Rezolvarea contestatiilor: 25.03.2020 ,ora 16.00
Interviu:26.03.2020 ,ora 10.00
Afisare rezultate interviu :26.03.2020 ,ora 16.00
Termen de contestare: 27.03.2020 ,ora 16.00
Rezolvarea contestatiilor: 28.03.2020 ,ora 10.00
Rezultate finale: 28.03.2020 ,ora 10.00

Termen de depunere a dosarelor : perioada 02.03.2020- 13.03.2020 la secretarul comisiei de concurs doamna Simona Jurca – Inspector de specialitate la Compartimentul Resurse Umane la sediul instituției din Timișoara, Str. Miron Costin nr.2, telefon 0256498214, email: office@timisul.ro

Criteriile de evaluare a activității sunt:                                                                                                                        
Rezultate obținute;                                                                                                                                                  
Cunoștințe profesionale și abilități;                                                                                                                  
Capacitatea de a lucra în echipă;                                                                                                                          
Adaptare la complexitatea muncii;                                                                                                                      
Asumarea responsabilității;                                                                                                                                     
Disciplină;                                                                                                                                                                  
Integritate și etică profesională.


Salariul conform prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017- H.C.L. nr.542/20.12.2017 și Anexa III la Legea nr.153/2017;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate în anexe.

Posturi vacante
Bibliografie
Atribuții conform fișei de post


Rezultate selecție dosare - afișate în 17.03.2020

Rezultate proba scrisă - afișate în 24.03.2020


Rezultate finale
- afișate în 26.03.2020