stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat în atenția cetățenilor de pe raza Municipiului Timișoara
03.03.2020


Comunicat în atenția  cetățenilor de pe raza Municipiului Timișoara, cu privire la interdicția de incendiere necontrolată a miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase

Prin adresa cu nr. 663/GNM CJ Timiș/27.02.2020 (înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. CS2020-23/28.02.2020), Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – Garda Națională de Mediu - Comisariatul General – Serviciul Comisariatul Județean Timiș, ca urmare a semnalării frecvente de arderi ale miriștilor și resturilor vegetale pe terenurile arabile, precum și ale vegetației pajiștilor permanente produse la nivelul județului, atrage atenția că ESTE INTERZISĂ incendierea vegetației și a deșeurilor de orice fel.

Încălcarea obligației proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Totodată,  arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală și se sancționeză cu  închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Beneficiarii care depun cereri unice de plată la A.P.I.A. și solicită sprijin financiar aferent schemelor și măsurilor de sprijin, potrivit Anexei la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/ 54 din 2015 privind aprobarea normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, trebuie să respecte una dintre cerințele obligatorii aferente standardului pentru bunele condiții agricole și de mediu GAEC 6.2 "Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente".

Obiectivul standardului GAEC 6.2 îl reprezintă "menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile. În situația în care beneficiarii mai sus menționați nu respectă GAEC 6.2 în orice moment în cursul anului calendaristic în cauză,
acestora li se aplică o sancțiune administrativă. Sancțiunea administrativă se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate mai sus, care au fost acordate sau
urmează a fi acordate beneficiarilor respectivi în baza cererilor de ajutor pe care aceștia le-au transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea. Sancțiunea administrativă este aplicată fermierilor pentru fiecare schemă de plată accesată".
              

Pentru combaterea  fenomenului de incendiere a resturilor vegetale de pe terenurile agricole, la nivelul instituțiilor APIA, IGSU și GNM este încheiat un Protocol de colaborare privind acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și
de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente, iar persoanele identificate că nu respectă aceste cerințe legale vor suporta toate consecințele legale.

PRIMAR,
NICOLAE ROBU