stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Concurs pentru ocuparea postului de Administrator Public
31.01.2013


MUNICIPIUL TIMISOARA organizează concurs pentru ocuparea  postului ADMINISTRATOR PUBLIC  
 
Conditii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
             a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
             b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
             c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
             d) are capacitate deplină de exercițiu;
             e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
              f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
             g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
Abilități , calități și aptitudini necesare:
 • organizare și coordonare;
 • analiză și sinteză;
 • planificare și acțiune strategică;
 • control și depistare a deficiențelor;
 • rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor;
 • excelentă comunicare orală și scrisă;
 • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât și ca membru al acesteia;
 • capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general;
 • abilități în gestionarea resurselor umane;
 • capacitate de a lua decizii,  consiliere și îndrumare;
 • abilități de mediere și negociere, autocontrol, echilibru psihoemotional;
 • gestionarea eficientă a resurselor alocate.
 Criterii specifice postului :
1. Studii de specialitate:  studii superioare de lungă durată  absolvite cu diploma;
2. Perfecționări (specializări):  doctorat;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel): 2 limbi de circulatie internationala, din care obligatoriu limba engleză –nivel avansat;
5. Vechimea în specialitate studiilor: - min. 10 ani;
6. Vechimea în functii de conducere  : - min. 5 ani;
 
Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă  se va desfasura in data de  12 martie 2013 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara , b-dul C.D.Loga nr.1
c) interviul si prezentarea proiectului de management se va desfasura in data de  13 martie 2013 ora 10,00 la sediul institutiei, Timisoara , b-dul C.D.Loga nr.1

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu  urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz,  si  adeverințe  care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului .
 
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Termen de depunere –  13 februarie 2013  la sediul institutiei din Timisoara, b-dul C.D. Loga nr.1, Serviciul resurse umanedin Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1,  camera 8 .

Candidatii vor elaborarea un proiect de management – care va contine:
 • analiza a conditiilor de dezvoltare economico-sociala actuale a Municipiului Timisoara;
 • propuneri de  eficientizare a administratiei, de imbunatatire a factorilor a factorilor implicati in dezvoltarea urbana si metropolitana ;
 • expunere de metode, strategii, programe , proiecte, masuri ce vor fi avute in vedere in perioada de executare a contractului;
 • estimari privind realizarea obiectivelor propuse .
Proiectul de management se va depune  pana la data de 22 februarie 2013.
 
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt :
 • Rezultate obtinute;
 • Asumarea responsabilității;
 • Adaptare la complexitatea muncii, initiativa si creativitate;
 • Capacitatea relationala.
Salariul : conform prevederilor Legii nr. 283/2011; Legii nr.  284/2010
 
Bibliografie