stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Scrisoare de intenție privind achiziția de echipamente video și proiecție
12.12.2013


SCRISOARE DE INTENȚIE
 
Municipiul Timișoara – Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, cu sediul în Timișoara,   B-dul C.D. Loga nr. 1, vă invită să participați la achiziția prin cumpărare directă având ca obiect:
Furnizare echipamente video și proiecție, neceesare realizării obiectivului de investiții“Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități – PODUL LUNG” Timișoara,cod SMIS 38456
 
Achiziția se va efectua în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată și modificată prin legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 
I. SCOP:
 
Scopul achiziției este de a încheia contractul de furnizare echipamente video și proiecție, în vederea realizării obiectivului de investiții“Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități – PODUL LUNG” Timișoara,cod SMIS 38456.
   
II. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE:
 
Cumpărare directă. În cazul în care condițiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerată admisibilă.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Modalitatea de furnizare a produselor/serviciilor/lucrărilor: pe bază de comandă.
Valoarea estimată aachiziției de furnizare dotări echipamente video și proiecție, este de 21.900,00 lei fără TVA.
 
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 
III. SPECIFICAȚII TEHNICE:
Produsele ce fac obiectul achiziției au specificații tehnice prevăzute în Fișele tehnice anexate.
 
IV. CONDIȚII DE FURNIZARE ȘI PREZENTARE DE MOSTRE:
Furnizorul va asigura transportul și livrarea produselor, pe bază de comandă emisă de Autoritatea Contractantă. Livrarea produselor va fi efectuată în maximum 20 zile lucrătoare de la transmiterea pe fax, cu confirmare, a comenzii ferme.
Toate produsele vor fi livrate la sediul de pe str.Cornelia Sălceanu nr.17, Timișoara.
 
RECEPȚIA PRODUSELOR:
Recepția calitativă și cantitativă se va face la data livrării. Produsele necorespunzătoare calitativ vor fi respinse la recepție, iar Furnizorul va trebui să le înlocuiască în termen de 3 zile, cu obligația încadrării în perioada de valabilitate a ofertei.
 
V.  PLĂȚI:
Plata va fi efectuată pe baza facturii emise de Furnizor. Furnizorul va emite factura după recepția cantitativă și calitativă a produselor și numai după acceptul Autorității contractante.
Plata facturii va fi efectuată în cel mai scurt termen, fără a depăși 30 de zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea contractantă, integral prin Ordin de plată în contul Furnizorului.
Dacă factura sau documentele care însoțesc factura nu sunt întocmite corespunzător și sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.
 
VI. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI:
 
PROPUNEREA TEHNICĂ:
  • Propunerea tehnică – descrierea modului în care sunt îndeplinite specificațiile tehnice ale produselor ofertate;
  • DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  • Certificatul constatator eliberat de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, în original, copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății, obiect care să fie conform cu obiectul prezentei achiziții.
Notă: Toate cerințele privind specificațiile tehnice sunt considerate minimale și obligatorii. Incadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 și 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului.
 
PROPUNEREA FINANCIARĂ:
  • Formularul 4: Formularul de ofertă
  • Formularul 5:Propunerea financiară
Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza prețul în lei, fără TVA.
Orice erori matematice se tratează conform legislației în vigoare.
 
Precizare:
Nerespectarea propunerii tehice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului și respingerea ofertei.
 
MODUL DE PREZENTARE:
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI ESTE:  20.12.2013.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Oferta are caracter ferm pe toată durata de îndeplinire a proiectului.
  • Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un singur exemplar al ofertei și al documentelor care o însoțesc în original.
  • Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat și va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuterniit să angajeze ofertantul în acest proiect. Se va anexa obligatoriu un opis al documentelor prezentate.
  • Oferta se va depune la sediul Autorității contractante, în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa: Ofertă pentru achiziția prin cumpărare directă având ca obiect ”Achiziție publică de furnizare echipament video și proiecție,  în vederea realizării obiectivului de investiții„Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” Timișoara” cod SMIS 38456”.
  • Adresa la care se depune oferta este: B-dul C.D.Loga nr. 1, Timișoara, Timiș. Persoana responsabilă: FIȚ DORIAN Telefon: 0256/ 408 430, 0256/ 220583, 0727- 442 004;
E-mail: dorian.fit@primariatm.ro
Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.
  • Nu se acceptă oferte alternative.
FORMULARELE OFERTEI:
 
Formularul 1 – SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Formularul 2 – PROPUNERE TEHNICĂ
Formularul 3a,3b – DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 și 181 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.
Formularul 4 – FORMULAR DE OFERTĂ
Formularul 5 – PROPUNEREA FINANCIARA
 
PRIMAR,                                                                                                                          
NICOLAE ROBU

Manager proiect,
MAGDALENA NICOARĂ
 
Responsabil tehnic,
DORIAN FIȚ


Scrisoare de intenție în format pdf