stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Invitație de participare privind alimentarea cu energie electrică a scenei și a teraselor din Piața Unirii
26.08.2015


INVITAȚIE DE PARTICIPARE
 
Către,
            Societăți Comerciale

 
Proiectul “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinireadezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, prevede realizarea lucrărilor de reabilitare in spațiile publice din zona de interventie, in suprafata totala de 45.923 mp. care include: Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii, Piața Țarcului (actualmente Traian Doda), precum și 10 străzi: str. Vasile Alecsandri, str. Sergent Constantin Mușat, str. Lucian Blaga, str. Eugeniu de Savoya,  str. Florimund Mercy,  str. Francesco Grisselini, str. Radu Negru, str. General Praporgescu, str. Enrico Carusso, str. Fără Nume.
 
Pentru alimentarea la reteaua electrica a scenei de spectacole si a teraselor din Piata Unirii, trebuie realizata instalatia de racordare conform avizelor tehnice de racordare pentru consumator necasnic nr. 147040839/13.08.2015 si nr. 147040212/13.08.2015, emise de SC Enel Distribuție Banat, in valoare de 22.078,84 lei (inclusiv TVA) respectiv 25.769,97 lei (inclusiv TVA).
 
Conform prevederilor art .10 al avizelor sus menționate:
- Operatorul de rețea proiecteaza si execută lucrările cu personal propriu sau atribuie contractulde achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.
-  Operatorul de rețea poate contracta lucrările pentruproiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si/sau executia instalatiei de racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in conditiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare se recalculeaza conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
Atribuirea contractelor de achiziție publică se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006, completată și modificată și H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.nr.34/2006, completată și modificată, iar autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică și în funcție de valoarea rezultată să aplice una dintre procedurile de achiziție prevăzute în actul normativ, respectiv în cazul de față procedura de achiziție directă.
 
Astfel, pentru a putea solicita operatorului de rețea ca lucrarea să fie încredințată unui societăți atestate  A.N.R.E, respectiv cea care oferă prețul cel mai mic, Municipiul Timișoara vă invită să transmiteți oferta dumneavostră de alimentarea la reteaua electrica a scenei de spectacole si a teraselor din Piata Unirii, până la data limită de 31.08.2015, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12.
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Gabriela Bica - Sef Serviciul Proiecte cu Finanțare Locala, Nationala si Regionala, tel. 0256/408.409, mail gabriela.bica@primariatm.ro.
Atașăm prezentei avizele tehnice de racordare nr. 147040839/13.08.2015 si nr. 147040212/13.08.2015, emise de SC Enel Distribuție Banat.
 
Vă mulțumim pentru colaborare.
 
PRIMAR,
NICOLAE ROBU

Invitație în format pdf
Aviz tehnic de racordare nr. 147040839/13.08.2015
Aviz tehnic de racordare nr. 147040212/13.08.2015