stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 90/20.09.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timișoara nr. cad. 443787 în suprafață de 506mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-015453 din 05.09.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere solicitarea nr. SC2016-015453 din 28.06.2016, depusă de către Iovănescu Ana și Iovănescu Ana Mihaela în conformitate cu Sentința Civilă nr.1910/PI/5 iunie 2015 rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr.250/09.06.2016 ca urmare a Sentinței Civile nr.194/30.01.2007, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr.5614/30/2006 (dosar vechi nr.1368/2006), rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.483/07.11.2007 și încheierile de îndreptare a erorii materiale din data de 25.06.2009 și 29.10.2009, pronunțate de curtea de Apel Timișoara, în dosarul nr.5614/30/2006 și irevocabilă prin Decizia nr.4452/02.04.2009, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în același dosar. Conform acestor sentințe a fost dezmembrată parcela nr.top. 426220 înscris în C.F. nr. 426220 provenită din C.F. vechi nr.135194 nr.top.1200 adus din C.F. nr.1, rezultând parcelele nr.top.443786 în suprafață de 162 mp înscrisă în C.F. nr. 443786 și nr.top.443787 în suprafață de 506 mp înscrisă în C.F. nr. 443787.
Conform Hotărârii Consiliului Local nr.34/2010 art.2, terenurile înscrise în C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara, precum și cele transcrise în alte cărți din C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timișoara.
În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a parcelei nr. cad. 443787 în suprafață de 506 mp, situată în Timisoara, Bd. Republicii nr.12, înscrisă în C.F. nr. 443787 Timișoara.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Iovănescu Ana și Iovănescu Ana-Mihaela domiciliate în Timișoara, bd. C.D. Loga nr.47, sc.B, , ap.6;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI