stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 284/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timișoara - Calea Aradului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr Nr.U22005-003173/ 17.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timișoara - Calea Aradului conform Proiectului nr.09`/2005, întocmit de S.C."ARHITECT TRAMBIȚAȘ", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în CF nedefinitivă nr. 136163, cu nr.cadastral A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1 și în C.F. nedefinitivă nr. 136180 cu nr. cadastral A 328/1/1/2 , fiind proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie și soția Jivi Luminița Simona și Vasilescu Nicoleta Adriana.
Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timișoara - Calea Aradului Timișoara, suprafața reglementată ce se se va introduce în intravilanul municipiului Timișoara este aceea din Faza Ia, în suprafață de 18 153 mp.
Fazele Ib, II, III și IV se vor realiza numai după elaborarea și aprobarea unui nou Plan Urbanistic Zonal.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism;
Autorizarea oricăror lucrări de construcții in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal se va face după ce drumurile vor fi publice, conform declarației notariale autentificate sub nr. 802/07.06.2005 și după scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art. 3: La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.
Intersecția dintre DN 69 și Centura Nord Timișoara se va realiza conform Avizului nr. 40/306/26.05.2005 al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri - Timișoara.

Art. 4: Planul Urbanistic Zonal "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timișoara - Calea Aradului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are valabilitatea de 10 ani.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Jivi Nicolae Ilie și soția Jivi Luminița Simona și Vasilescu Nicoleta Adriana;
- S.C."ARHITECT TRAMBIȚAȘ" s.r.l.
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI