stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 421/27.11.2007
privind aprobarea asocierii, prin încheierea unui acord de parteneriat, între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara și Organizația Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3277 /16.11.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit c) din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 33 și art. 40 din Legea 47/2006 privind sistemul național de asistență socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e) și alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea, prin încheierea unui acord de parteneriat, între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara și Organizația Kolping Banat pentru furnizarea de servicii sociale primare de interes local - îngrijire în centre de zi pentru persoane vârstnice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Organizației Kolping Banat;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI