stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 478/28.10.2008
privind procedura in vederea obtinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008-23817/22.10.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
In baza Ordonanței Guvernului nr. 27/29.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) și alin. 5 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă procedura în vederea obținerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI