stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 368/27.10.2009
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.2914/24.09.2009 al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.121/03.04.2007 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcțíei de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
Având în vedere prevederile art.33 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2 lit.(a) și alin 3, lit.(b) din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului public Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data aprobării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.121/03.04.2007 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcțíei de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI