stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 120/20.03.2018
privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 5309 / 06.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5309/06.03.2018, intocmit de Serviciul Transport din cadrul Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 5309/06.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere finalizarea proiectului ,,Trafic management si supraveghere video";
Avand in vedere Protocolul de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara;
In temeiul prevederilor art.18 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Protocolul de colaborare incheiat intre I.T.P.F. Timisoara si Municipiul Timisoara, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politia Locala;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara;
- Mass- media locala.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI