stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 95/23.02.2018
privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1499/22.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1500 din data de 22.01.2018 al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara;
Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2018 - 1500/25.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 29.01.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 1500/22.01.2018;
Având în vedere Adresa nr.227 din 18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2018- 1216 din 18.01.2018, prin care se solicită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș plata cotizației pentru anul 2018 stabilită prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale;
Având în vedere Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
Având în vedere Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.46 (1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.2 lit.e), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, aferentă anului 2018, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. "Protecția Mediului".

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcția de Asistență Socială Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI