stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 162/27.04.2010
privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, in cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2007 si modificarea si completarea acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-029446/02.04.2010 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2009-029446 /30.11.2009 a Clubului Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara.
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.117/03.04.2007- privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 143/24.03.2009 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2007 și a Contractului de asociere încheiat între Municipiul Timișoara si Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara și aprobarea contribuției Municipiului Timișoara pentru anul 2009, pentru sprijinul activității sportive a echipei;
Tinind seama de procesele verbale nr. SC2010-2807/10.02.2010 si SC 2010-6166/17.03.2010 ale Comisiei de evaluare a performanțelor sportive ale cluburilor asociate cu consiliul local, constituite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/25.11.2008;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educației fizice și sportului,modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba contributia financiara a Municipiului Timisoara, pentru anul 2010, in cadrul Contractului de asociere incheiat cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.143/2009, in suma de 450.000 lei de la bugetul local, cap.67.02. "Cultura, recreere si religie" ( 67.02.05. "Servicii recreative si sportive").
(2) Contributia financiara se efectueaza pentru calendarul competitional al echipei Rugby Club Municipal Universitatea de Vest, echipa de seniori si echipa de juniori, in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2010. Derularea contractului privind plata contributiei va fi realizata in 2 etape, cu plati in transe, astfel ca pana la finele editiei 2009-2010 a calendarului competitional, pana la data de 30.06.2010, in functie de resursele bugetare disponibile, se va acorda o suma in cuantum de maxim 50% din valoarea anuala a contributiei financiare. Suma acordata este corespunzatoare bugetului necesar acoperirii cheltuielilor din aceasta prima etapa.

Art.2:(1) Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara, are obligatia realizarii in anul 2010 a urmatoarelor obiective de performanta sportiva:
a) finalul turului(luna iunie):
- obtinerea locului 3 in serie si calificarea în play-off Diviziei Naționale ( locurile 1-6);
- calificare in finala Cupei Europei Centrale ( locurile 1-2);
- locurile 1-3 la finalele Campionatului National Universitar.
b) finalul anului competitional:locul 5-6 in clasamentul final Divizia Nationala eventual calificare turneu semifinal Cupa Romaniei
c) clasificare mediana in Campionatul Regional Transilvania de juniori

Art.3: (1) La sfarsitul primei etape, Directia Comunicare in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor sportive pentru editia 2009-2010, pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin Hotărârea Consiliului Local nr.516/2008.
(2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse la art.2.pct.a), duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate, conform art.1alin.(2).
(3) Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara.

Art.4: (1) Activitatea financiara a Clubului Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara , cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de la bugetul local, va fi controlata de catre o comisie care va fi numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara.
(2) In acest sens, Clubului Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara va pune la dispozitia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate de la bugetul local, in baza prezentului contract de asociere. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipei de rugby se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(3)Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata.

Art.5: Municipiul Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale Clubului Sportiv Rugby Club Municipal, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6: Se aproba modificarea si completarea contractului de asociere incheiat intre Municipiul Timisoara si Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara, si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.117/2007, conform Actului aditional, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.7:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare, Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.8 : Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Clubului Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI