stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 1/30.01.2007
Privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului PAUL GOMA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatulul nr. SC2007 - 24622 / 15.01.2007, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.8 din din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului PAUL GOMA, pentru întreaga activitate.

Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI