stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 28/29.01.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-000989/28.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-000989/28.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 30/17.05.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 1/23.01.2019;
Având în vedere avizul favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019 cu privire la cu privire la realizarea accesului din strada Arh. Duiliu Marcu, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - teren domeniul public;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 145 din 27.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi da acordul cu privire la realizarea accesului public din strada Arh. Duiliu Marcu, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-5456/29.01.2019, avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 cu planșa anexă și planșei de reglementări urbanistice nr. U03/1.

Art.2: Se aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timișoara, beneficiar FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT "IOAN SLAVICI" și S.C. TITUS S.R.L., elaborat de proiectantul URBAN CONTROL TM S.R.L., proiect nr. 20/2017 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se stabilesc condițiile de construire:
Funcțiunea propusă pe terenul reglementat:
- functiune mixta: imobil pentru centru de afaceri, invatamant, cercetare, cultura si comert
- P.O.T. max. = 50%
- C.U.T. Max. = 3.50
- Regim de înălțime max. S+P+6E+Er
- Hmax. = 32 m
Accente pot ocupa maxim 30% din suprafata fatadei (depasind limita de implantare) conform planșei de reglementari U03.
Se va respecta retragerea față de limitele laterale: 6 metri fata de limita sud-vestica.
Se va respecta retragerea față de limita front stradal: 10.5 metri fata de limita nord-vestica.
Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislației în vigoare.
Zone verzi propuse in documentație și în conformitate cu Decizia de incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului nr. 145/27.12.2018: zone verzi 15%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005098/24.10.2018 si plansa anexa; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..
Pentru accesul din strada Arh. Duiliu Marcu a fost obținut acordul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. CT2018-20.11.2018 si avizul favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-989/29.01.2019, teren identificat prin CF 426744, nr. cad. 426744 - proprietar Municipiul Timisoara - domeniu public.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr.83 B, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat este în suprafață totală de 1353 mp., teren înscris în- CF 447053, nr. cad. 447053, proprietar FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT "IOAN SLAVICI" (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timișoara, din CF 445857 Timișoara, din CF 405303 Giroc) - se noteaza drept de superfice în favoarea SC TITUS SRL pe o perioada de 10 ani in vederea construirii unui imobil constand in "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter-in doua corpuri" (poziție transcrisă din CF nr. 426745 Timișoara și din CF 445857 Timișoara).

Art.4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism nr. 20/2017 - PUZ "Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B, Timișoara și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat, și a accesului din strada Arh. Duiliu Marcu..

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOȚIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI