stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 438/27.11.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Casă unifamilială", strada Ioan Românu (Veac Nou), nr. 8, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U32007-003818/09.11.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) și alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Casă unifamilială", strada Ioan Românu (Veac Nou), nr. 8, Timișoara, având ca beneficiar pe Ruge Marius Mihai si Ruge Adriana , întocmit conform Proiectului nr. 111/2007, realizat de SC Urbatectura SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+2E, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-001804/26.04.2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 40,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,00, spații verzi cu o suprafață minimă pentru funcțiunea propusă, conform reglementărilor în vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Casă unifamilială", strada Ioan Românu (Veac Nou), nr. 8, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 4587 comuna Freidorf, nr. cad. 373/29 având o suprafață de 536 mp, fiind proprietatea Ruge Marius Mihai si Ruge Adriana.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Casă unifamilială", strada Ioan Românu (Veac Nou), nr. 8, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarilor Ruge Marius Mihai si Ruge Adriana;
- Proiectantului S.C. Urbatectura S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI