stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 404/27.10.2009
privind incheierea unui nou contract de inchiriere pentru cota de 1/2 din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. C. Porumbescu nr. 32 cu Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2009 - 008816/26.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.21 alin. (5) de la Cap.IIII din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman, in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
Având în vedere art. 11 pct. 4 din contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea unui nou contract de inchiriere pentru cota de  din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 32, cu ASOCIATIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMANIA - Filiala Timișoara, pe o perioada de 1 an, cu destinatia de sediu.
Locatiunea inceteaza de drept, odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spatiului.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Asociației Serviciul de Ajutor Maltez in România - Filiala Timișoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI