stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 27/30.01.2018
privind alocarea unor spații aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timișoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfășurării activității de învățământ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1824/26.01.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1824/26.01.2018, al Serviciului Școli Spitale, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul din data de 26.01.2018 al Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1824/26.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Liceului de Arte Plastice nr. 1216/02.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2017-24955/09.10.2017;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educației naționale art. 20, alin 1 și art. 112, alin. 2;
Având în vedere Hotărârea nr. 375/06.12.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere adresa nr. 3326/14.12.2017 a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinad I";
Având în vedere adresa: nr. 4125/14.12.2017 emisă de Ministerul Educației Naționale, transmisă către Primăria Municipiului Timișoara de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, prin adresa nr. 1563/11.01.2018, și înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 000660/11.01.2018;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. d) și alin. 6, lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea unor spații aferente Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timișoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfășurării activității de învățământ, după cum urmează:
- Clădire școală cu nr. cad. 444779- C1;
- Clădire laboratoare cu nr. cad. 444779 -C2;
- Sală de sport cu nr. cad. 444779- C6;
- Cantină cu nr. cad. 444779 -C7;
Terenul aferent incintei, în suprafață 29473,00 mp, va fi folosit de comun acord de către cele două unități de învățământ.

Art. 2: Predarea/primirea spațiilor se va realiza de către cele două unități de învățământ și va fi concretizată printr-un proces verbal de predare-primire.

Art. 3: Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se va revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 539 din data de 20.12.2017 a Consiliului Local, privind propunerea de schimbare a destinației unor spații din imobilul situat în Timișoara, str.Lorena nr. 35 aferente Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I", în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfășurarea activităților de învățământ.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Liceul de Arte Plastice și Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I".

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Școli Spitale;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Liceului de Arte Plastice;
- Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I";
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI