stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 364/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si servicii", Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 23-33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22008 - 004333/21.07.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
In baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) și alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective si servicii", Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 23-33 , având ca beneficiar pe S.C. CEFIN Real Estate Apartments S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 63/BOB1/07, realizat de S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de D+P+10E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2008-001616/13.03.2008., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, spații verzi de 20% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si servicii", Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 23-33 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 20.247 mp este înscris în C.F. nr. 10700 Timisoara, nr. cad. 18871-18872-18873/1/2-18873/2-18874; 18875/1; 18876; 18877; 18878 constand in teren cu sediu firma P+1E, hala reparatii auto si magazie in str. Ovidiu Balea nr. 23-33 si inca un sediu firma in regim P+E+M partial, grup social P+1E si anexe in suprafata de 18080 mp, C.F. nr. 12535 Timisoara, nr. cad. 18873/1/1 constand in teren arabil cu casa in str. Mircea cel Batran nr. 120 in suprafata de 1006 mp si C.F. nr. 12640 Timisoara, nr. cad. 18875/2 constand in teren intravilan in str. Mircea cel Batran in suprafata de 1161 mp, proprietatea S.C. CEFIN Real Estate Apartments S.R.L, cumparare cu nr. 92655/2008, respectiv 83326/2008, cu interdictie de instrainare si grevare cu sarcini, in fav. AFIN Leasing AG.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si servicii", Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 23-33 și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. CEFIN Real Estate Apartments S.R.L. ;
-Proiectantului S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI