stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 15/30.01.2018
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 797/18.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 798/18.01.2018 al Serviciului Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 798/18.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilește modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI