stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 62/18.02.2020
Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA SI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMISOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.CT2019-007399/20.01.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-007399 din data de 20.01.2020 al Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 007399/12.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata;
Avand in vedere Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin.(1) si alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se da acordul privind realizarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALA SI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMISOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019, potrivit Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Acest acord nu trebuie sa conditioneze si/sau influenteze obtinerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism. Celelalte institutii si autoritati publice si private nu se pot prevala de acest acord in indeplinirea atributilor legale si emiterea acordurilor sau avizelor solicitate.

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3 : Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI