stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 376/30.10.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Str. Brancoveanu nr. 52 A catre beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-1000/11.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea beneficiarei Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 1000/19.03.2007;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.248/31.07.2007 privind aprobarea Listei cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmita in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006;
Având în vedere procesul - verbal al sedintei din data de 09.10.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 ;
În baza art. 5 alin 1 lit.( c) din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri și luptatorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală republicată.HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Str. Brancoveanu nr. 52 A situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, format din 7 incaperi in suprafata totala de 94,99 m.p., inscris in CF nr. 34259, nr. cadastral 12990/6/LIII, in proprietatea Statului Roman, catre beneficiara Legii nr. 341/2004 d-na Mironica Maria, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Biroului Relații Publice;
- D-nei Mironica Maria;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI