stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 360/28.09.2010
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 020819/02.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara;
Având în vedere Adresele Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș nr.SC2010 - 018643/05.08.2010 și nr.SC2010 - 020240/25.08.2010;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;
În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1 pct.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara, prin înlocuirea doamnei Ec. Mureșan Pipica cu doamna Jr. Sofia Dumescu.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 281/13.07.2010 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu;
- Doamnei Mureșan Pipica;
- Doamnei Sofia Dumescu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI