stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 347/28.09.2010
privind atribuirea suprafeței de 100,00 m.p. din suprafața utilă totală de 136,25 din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 17997/30.07.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Somația nr. SC2010 - 17997/28.07.2010 a Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dragomir Daniel si Stepanov Voislav;
Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 20.07.2010 al Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/2008;
Având în vedere Adresa nr. SJ2010 - 13116/29.07.2010 a Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Sentinta civila nr. 855/PI/CA/2009 a Tribunalului Timis, definitiva in snur cu Decizia Civila nr. 643/27.05.2010 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila si investita cu formula executorie.
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 1524/2009 incheiat cu Partidul Social Democrat - Organizația Municipală Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie suprafața de 100 m.p. din suprafata utilă totală de 136,25 m.p. din spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5, situat la parterul imobilului, având intrarea din strada, înscris in Cartea Funciara nr. 177 Timisoara, nr. top. parcela 454/1 in proprietatea Statului Roman, către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor, pe bază de contract de închiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de spatiu comercial.

Art. 2: Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 1524/2009 încheiat cu Partidul Social Democrat - Organizația Municipală Timișoara pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5, situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, inscris in Cartea Funciara nr. 177 Timisoara, nr. top. parcela 454/1 in proprietatea Statului Roman prin reducerea suprafetei de la 136,25 m.p. la 36,25 m.p.
Modificarea contractului de inchiriere nr. 1524/2009 se va face prin act aditional.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitect Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Comunicare ;
- Direcției de Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI