stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 397/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire clădire - Locuință colectivă, S+P+2E+Er"- Str. George Bizet, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr U22007-005514/18.10.2007. - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire clădire - Locuință colectivă, S+P+2E+Er" - Str. George Bizet Timișoara, având ca beneficiar pe Mailat Ani Angela , întocmit conform Proiectului nr. 6/2007, realizat de S.C. AC Tectura S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de H = S+P+2E+Er, acces auto in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie TH2007-005122/18.10.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,10, spații verzi conform reglementarilor in vigoare pentru functiunea propusă.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire clădire - Locuință colectivă, S+P+2E+Er" - Str. George Bizet, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, in suprafață totală de 1500 mp, este înscris în C.F. nr. 132265 - Comuna Timișoara, având nr. topo/cadastral 14241/1/13/1, fiind proprietatea lui Mailat Ani Angela.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire clădire - Locuință colectivă, S+P+2E+Er" - Str. George Bizet, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției de Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului lui Mailat Ani Angela;
- Proiectantului S.C. AC Tectura S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI