stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 353/28.09.2010
privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creștere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 22149/16.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție și a Ordinului nr. 276/mai 2009 privind "modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al MDRT și nr. 1294/07.10.2008 al M.E.F.;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și a Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b), alin. (4) litera d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Modernizarea Parcului Rozelor", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

Art. 2: Se aprobă Documentația tehnico-economică în vederea realizării obiectivului de investiții al Municipiului Timișoara din cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" elaborat de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. Iași, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 5.634.131,50 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile în sumă de 90.919,12 Lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile și conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 Lei (fără T.V.A), a valorii T.V.A în sumă de 1.080.495,40 Lei, precum și asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare;

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu - Serviciul Spații verzi și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroul Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI