stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 378/30.09.2010
privind delegarea gestiunii serviciului public de coșerit din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-21750/13.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată ;
Având în vedere art. 36 alin.2 lit. (a) și (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de coșerit din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului , prin încheierea unui contract de delegarea a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art.2: Odată cu preluarea activităților și serviciilor prevăzute la art.1 se va prelua întreg personalul care deservește aceste activități și servicii.

Art.3 : Se aprobă Caietul de sarcini și Regulamentul de serviciu privind delegarea gestiunii serviciului public de coșerit din municipiul Timișoara și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara și a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local și al Primarului, prin încheierea unui contract de delegarea a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Serviciul Resurse Umane, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Comisia de negociere cu terți a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcșiei Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Comisiei de negociere cu terți;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI