stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2010
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin completarea cu postul de director adjunct, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2010 și a responsabilităților acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-8712/15.04.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.92/30.03.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.334/29.09.2009 privind obiectivele și criteriile de performanță precum și criteriile și procedura de selecție a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 420/24.11.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.334/29.09.2009 privind obiectivele și criteriile de performanță și criteriile și procedura de selecție a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timișoara;
Luând în considerare Dispoziția nr.111/25.01.2010 privind numirea domnului Goia Ioan în funcția de director general la Regia Autonomă de Transport Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 21/26.01.2010 privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin completarea cu postul de director adjunct, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 92/30.03.2010 și a responsabilităților acestuia, conform Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI