stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 330/03.08.2010
privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 17540/22.07.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică și se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Fiscale;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
- Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIȚA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI