stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 38/02.03.1998
privind privind concesionarea unor bunuri ce apartin domeniului public de interes local Societatii Comerciale PIETE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.4, alin. 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.30/1997 aprobata prin Legea nr. 207/1997;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Timisoara nr. 202/1997;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei penru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 literele "g", "h", si "k" din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se concesioneaza Societatii Comerciale "PIETE" S.A., in vederea
administrarii, bunurile din domeniul public de interes local aflate in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, potrivit Anexei 1
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Durata concesiunii se stabileste la 3 ani, conform Contractului de
concesiune care va fi incheiat intre parti, potrivit Proiectului de contract
anexat, care se aproba.

Art.3: Concesionarul va achita Consiliului Local al Municipiului Timisoara,
trimestrial, o redeventa a carei valoare va fi stabilita periodic prin
negociere intre concedent si concesionar.Art.4: Cu aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Tehnica din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea Comerciala "PIETE" S.A.
Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Societatii Comerciale "PIETE" S.A.;
Massmediei local.


Presedinte de sedinta
ION BALASOIU
Contrasemneaza