stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 258/20.12.2016
privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6372/07.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Scrisoarea de intenție nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timișoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanțat în cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, atașată la prezentul referat, semnată de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016 transmisă de Secretariatul URBACT liderului de proiect (Primăria Barcelonei - Spania), prin care se confirma oficial aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a Fazei I a Proiectului privind Rețeaua de Implementare URB-Inclusion în cadrul Programului URBACT III (alături de alte 6 proiecte);
Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 6034/23.11.2016 transmisă de Autoritatea de Management a Secretariatului URBACT prin care ni se transmit date suplimentare legate de acest proiect;
Având în vedere scrisoarea înregistrată sub nr. 5803/14.11.2016 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne informează asupra acordării cofinanțării de la bugetul de stat al României în cadrul Programului de cooperare URBACT III pentru perioada 2014-2020 beneficiarilor români și pașii ce trebuie parcurși în vederea semnării contractului de cofinanțare;
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR).

Art. 2: Se aprobă contribuția financiară a Municipiului Timișoara în sumă de 1168,50 Euro de la bugetul local, capitolul bugetar 56.01 - Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică și Direcția de Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI