stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 611/16.11.2018
privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 27179/16.11.2018 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27180 / 16.11.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27180/16.11.2018;
Având în vedere Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 55652 / 2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică și se aprobă Organigrama, Statul de Funcții si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI