stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 376/27.10.2009
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, la prețul de 1.800.000 Euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-24297 din 12.10.2009, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul- Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 27.10.2009;
Având în vedere adresa nr.DP2009-8932/22.09.2009, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către FUNDAȚIA CARITATEA - Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, prin care ne solicită ca Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, înscris în C.F. nr.412544 (conversie a C.F. nr.13663-Timișoara), nr. cadastral 16;
Având în vedere Adresa nr.12940/R/17.09.2009, primită de la Consiliul Județean Timiș și înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.SC2009-22760/25.09.2009, prin care ne comunică că imobilul menționat mai sus nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al județului Timiș;
Având în vedere Adresa nr.1536 / 07.09.2009, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne comunică, că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, imobil inclus în Ansamblul urban II, cod TM-II-a-B-06100, poz.65, în Lista Monumentelor Istorice-2004;
Având în vedere prevederile art.4, alin.9 din Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice, republicată - comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.9 din Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.(c), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, la prețul de 1.800.000 Euro nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul C. D. Loga nr.3, la prețul de 1.800.000 Euro, imobil înscris în C.F. nr.412544 (conversie a C.F. nr.13663-Timișoara), nr. cadastral 16, proprietar FUNDAȚIA CARITATEA - Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, inclus în Lista Monumentelor Istorice-2004, cod TM-II-a-B-06100, poz.65.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu - Serviciul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Fiscală;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- FUNDAȚIEI CARITATEA - Federația Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI