stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 73/31.03.1998
privind privind remunerarea membrilor Consiliilor de Administratie ale Societatilor Comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome si a membrilor Consiliilor de Administratie ale regiilor autonome din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0983781/23.03.1998 al Domnului Primar Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.111 alin.2 lit.(c) si art.148 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata;
Avand in vedere art.2 alin.3 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.794/1991 cu privire la drepturile ce se acorda imputernicitilor statului, administratorilor si cenzorilor de la societatile comerciale cu capital integral de stat;
In conformitate cu prevederile art. 20 alin.2 lit.(h) si (k) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1: Membrii Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale
rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome cat si membrii Consiliilor de
Administratie ale regiilor autonome din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Timisoara, mentionate in Anexa 1 la prezenta hotarare, se
remunereaza cu o indemnizatie lunara reprezentand 20% din salariul fix brut al
managerilor sau directorilor generali.


Art.2: Cuaducerea la indeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza
societatile comerciale si regiile autonome mentionate in Anexa 1.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroul Corp Control Primar;
Societatilor Comerciale si regiilor autonome;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza