stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 100/23.02.2018
privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-2837 din data de 08.02.2018 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse- Biroul Locuințe, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-2837/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr.241/2001;
În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Tmișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foștilor proprietari, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.59/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru repartizarea locuințelor și Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuințe;
- Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI