stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 121/20.03.2018
privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-5943/14.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5945/14.03.2018 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 5945/14.03.2018;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 5945/14.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert regii autonome si societăti comerciale și Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 - privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Avand in vedere Raportul final de selectie al Juriului de experți cu privire la Capitala europeană a culturii 2021 în România;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016 prin care orasul Timisoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii in anul 2021;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului, explicitate în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aproba programul cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 (Timisoara 2021).
Art. 3: Se aproba suma de 7.000.000 lei, suma ce reprezinta finanțarea programului cultural prioritar în anul 2018, cuprinsă distinct în bugetul local al Municipiului Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției de Evidență a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timișoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI